Quyết định chủ trương đầu tư

Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư

Bạn đang tìm hiểu thông tin về quyết định chủ trương đầu tư cần có những hồ sơ, thủ tục nào theo đúng quy định. Được biết quyết định chủ trương đầu tư do cấp có thẩm quyền đưa ra các nội dung chủ yếu của chương trình, dự án đầu tư để dựa vào đó phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án. Mời bạn đọc cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết “Hồ sơ, trình tự và thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư” để hiểu hơn về nội dung này.

Hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư

 • Bản sao CMND, CCCD hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân và bản sao Giấy chứng nhận thành lập, các tài liệu tương đương khác nhằm xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao một trong các tài liệu: báo cáo tài chính hai năm gần đây nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ. Đồng thời cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; và cũng như tài liệu thuyết minh về năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư để xin quyết định chủ trương đầu tư gồm có các nội dung cụ thể: nhà đầu tư thực hiện dự án, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và các phương án huy động vốn, tiến độ đầu tư, mục tiêu đầu tư, địa điểm, thời hạn, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư và đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án;
 • Văn bản đề nghị về việc thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất nhu cầu sử dụng đất, đối với trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất hay cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cần nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hay tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện phương án dự án đầu tư;
 • Giải trình về việc sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo đúng quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: xuất xứ công nghệ, tên công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, dây chuyền công nghệ chính, thiết bị;
 • Hợp đồng BCC đối với các dự án đầu tư thực hiện hình thức hợp đồng BCC.

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư dự án.

Thủ tục xin quyết định chủ trương đầu tư

Thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư

 • Trong thời gian 35 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư và cơ quan đăng ký đầu tư phải có thông báo kết quả cho nhà đầu tư.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ dự án đầu tư để xin quyết định chủ trương đầu tư . Và cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung đã được quy định tại Khoản 6 Điều này.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có các ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, và gửi đến cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Cơ quan quản lý về đất đai phải có chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ. Cơ quan quản lý về quy hoạch nhằm cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở để thẩm định theo quy định tại Điều này trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:
  • Thông tin về dự án xin quyết định chủ trương đầu tư gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ thực hiện dự án;
  • Đánh giá về việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);
  • Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế – xã hội. Quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất và đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;
  • Đánh giá về ưu đãi đầu tư, điều kiện để hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
  • Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư. Trường hợp có đề xuất giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất,  cho thuê đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất hay cho phép được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
  • Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư với các dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo đúng các quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.
 • Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Trường hợp bị từ chối phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Nội dung quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm có các nội dung:
  • Nhà đầu tư thực hiện dự án đó;
  • Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án và thời hạn thực hiện dự án;
  • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;
  • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ xây dựng cơ bản, nhằm đưa công trình vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn;
  • Công nghệ áp dụng;
  • Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, điều kiện áp dụng (nếu có);
  • Thời hạn có  hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư;
  • Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ và thủ tục thực hiện thẩm định dự án đầu tư được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

XEM THÊM: Những điều cần biết về quyết định chủ trương đầu tư

TÓM LẠI VẤN ĐỀ: Với những chia sẻ về thủ tục, hồ sơ để chuẩn bị cho việc xin quyết định chủ trương đầu tư. Hy vọng bài viết này sẽ mang đến cho người đọc những nguồn thông tin hữu ích trong cuộc sống.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top