Đề xuất dự án đầu tư

Mẫu đề xuất dự án đầu tư cập nhật nội dung mới

Bạn đang tìm hiểu về mẫu đề xuất dự án đầu tư với nội dung được cập nhật mới hiện nay. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hay dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể và trong khoảng thời gian xác định. Dự án đầu tư sẽ có hai loại: dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư và dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Vậy mẫu đề xuất dự án đầu tư cho hai loại dự án trên gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau.

Mẫu đề xuất dự án đầu tư (dự án không thuộc diện quyết định chủ trương  đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày …. tháng … năm….)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên từng nhà đầu tư)
Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án:……………………………………………………
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..
(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KKT, KCNC,: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện và tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KKT, KCNC: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện và tỉnh/thành phố).
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu hoạt động Tên ngành(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC) Mã ngành theo VSIC(Mã ngành cấp 4) Mã ngành CPC (*)(đối với các ngành nghề có mã CPC,nếu có)
1 (Ngành kinh doanh chính)
2 ……….

Ghi chú:
Ngành kinh doanh ghi đầu tiên trong bảng là ngành kinh doanh chính của dự án.
(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô đầu tư:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

 • Diện tích đất, mặt nước và mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):
 • Công suất thiết kế:
 • Sản phẩm và dịch vụ cung cấp:
 • Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng và chiều cao công trình,…):

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn hay từng giai đoạn được miêu tả như trên
4. Vốn đầu tư:
4.1. Tổng vốn đầu tư: …….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ)đô la Mỹ, trong đó:

 • Vốn lưu động: …(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.
 • Vốn cố định:…(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.

4.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương thức góp vốn (*) Tiến độ góp vốn
VNĐ Tương đương USD
1
2

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, giá trị quyền sử dụng đất, máy móc thiết bị, bí quyết công nghệ,………
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn và phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…), tiến độ dự kiến.
c) Vốn khác: …………..
5. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án:………………
6. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựn và thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh cũng như cung cấp dịch vụ ….
7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước và số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)
8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án:

 • Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, chuyển giao công nghệ, xuất khẩu,  ….).

9. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): ………..
III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất dự án đầu tư kèm với ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật và điều khoản áp dụng):..
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật và điều khoản áp dụng):..
3. Ưu đãi về giảm, miễn tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật và điều khoản áp dụng):.
4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có): …………………………………………………………
                                                                      Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……
                                                                                      Nhà đầu tư
                                         Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)
Mẫu đề xuất dự án đầu tư

Mẫu đề xuất dự án đầu tư (dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày …. tháng … năm….)
I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ
(Ghi tên từng nhà đầu tư)
Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:
II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU
1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:
1.1. Tên dự án:……………………………………………………
1.2. Địa điểm thực hiện dự án: …………………..
(Đối với dự án ngoài KCN, KKT, KCX, KCNC: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCNC, KCX, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện và tỉnh/thành phố).
2. Mục tiêu dự án:

STT Mục tiêu hoạt động Tên ngành (Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC) Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4) Mã ngành CPC (*) (đối với các ngành nghề có mã CPC,nếu có)
1 (Ngành kinh doanh chính)
2 ……….

Ghi chú:
Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.
Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài khi cấp GCNĐKĐT.
3. Quy mô đầu tư:
Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

 • Sản phẩm, dịch vụ cung cấp:………………………………………………………………………………..
 • Công suất thiết kế:…………………………………………………………………………………………..
 • Diện tích đất, mặt nước và mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha):…………………………
 • Quy mô kiến trúc xây dựng (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng và chiều cao công trình,…):

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn thì từng giai đoạn được miêu tả như trên
4. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)
4.1. Địa điểm khu đất:

 • Giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, ranh giới và vị trí địa lý);
 • Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có);

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất và có bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)
4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ số lượng diện tích đất sử dụng, thời hạn và tỷ lệ nhu cầu sử dụng đất của từng hạng mục công trình).
4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
4.5.Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai.
4.6. Phương án tổng thể bồi thường và giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
5. Vốn đầu tư:
5.1. Tổng vốn đầu tư: …….(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó:
a) Vốn cố định:…(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.
Trong đó;

 • Chi phí thuê đất, mặt nước,…:
 • Chi phí khác hình thành tài sản cố định.
 • Chi phí xây dựng công trình:
 • Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ, thương hiệu;
 • Chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có):
 • Chi phí dự phòng;

Cộng: ………………………..
b) Vốn lưu động: ….(bằng chữ)đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ.
5.2. Nguồn vốn đầu tư:
a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

STT Tên nhà đầu tư Số vốn góp Tỷ lệ (%) Phương thức góp vốn (*) Tiến độ góp vốn
VNĐ Tương đương USD
1
2

Ghi chú:
(*): Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất và bí quyết công nghệ,………
b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn và phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…)và tiến độ dự kiến.
c) Vốn khác: …………..
6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: ………….
7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2018): Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư và đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ ….
8. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước và số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể):….
9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án
Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, xuất khẩu, nộp ngân sách, chuyển giao công nghệ, ….).
Đánh giá tác động môi trường: Thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
10. Giải trình về sử dụng công nghệ:(áp dụng đối với dự án sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ  được quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 33 Luật đầu tư)

 • Xuất xứ công nghệ;
 • Sơ đồ quy trình công nghệ;
 • Thông số kỹ thuật chính;
 • Tên công nghệ;
 • Giải trình khả năng đáp ứng các điều kiện về tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao;
 • Tình trạng sử dụng của máy móc và thiết bị và dây chuyền công nghệ;
 • Dự kiến tiến độ thực hiện trình tự, thủ tục tiếp nhận và chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

11. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có): …………
III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất dự án đầu tư kèm với ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):…
2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng):…
3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và thuế sử dụng đất.
Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật và điều khoản áp dụng):
4. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)…………………………………………………………
                                                                       Làm tại ……., ngày ….. tháng …..năm……
                                                                                          Nhà đầu tư
                                            Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)
XEM THÊM: Quy định về quản lý chi phí đầu tư

Tóm lại vấn đề “Đề xuất dự án đầu tư”
Với hai mẫu đề xuất dự án đầu tư mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin hữu ích

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top