Biên bản họp hội đồng thành viên

Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định

Điều lệ công ty được xem là bản hiến pháp riêng của mỗi doanh nghiệp. Trong những ngành nghề kinh doanh đều có những quy định pháp luật mà doanh nghiệp luôn phải chấp hành. Nhưng làm sao để soạn mẫu điều lệ sao cho đúng chuẩn? Những lưu ý cần biết khi soạn mẫu văn bản này? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều có thể được tìm thấy trong bài viết “Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định” dưới đây.

Loại hình kinh doanh nào cần xây dựng điều lệ công ty?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, các loại hình tổ chức bắt buộc phải có Điều lệ công ty gồm:

 • Loại hình công ty hợp danh.
 • Loại hình công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Theo Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân không yêu cầu cần có Điều lệ công ty.

Nguyên tắc cần biết khi xây dựng điều lệ công ty

 • Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung cần thiết theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014. Không được trái với các quy định của pháp luật doanh nghiệp.
 • Dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận để xây dựng Điều lệ công ty. Đây là một hợp đồng quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty. Điều lệ công ty quy định về việc tổ chức và quản lý, cách hoạt đồng của doanh nghiệp.
 • Khi đăng ký doanh nghiệp cần phải có họ, tên và chữ ký của những người đại diện công ty
 • Khi muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty thì cần tuân theo điều 3 Luật Doanh Nghiệp 2020 bắt buộc phải có chữ ký của chủ sở hữu, người đại diện công ty.

Lưu ý khi xây dựng điều lệ công ty đúng quy định

 • Điều lệ cần được soạn thảo phải được thông qua họp và biểu quyết đúng quy định. Điều lệ công ty sẽ do người có quyền hạn ký xác nhận.
 • Mỗi công ty sẽ có một bản Điều lệ công ty riêng phù hợp với cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của công ty. Tránh những trường hợp sao chép của công ty khác.
 • Pháp luật trao cho doanh nghiệp quyền tự quyết trong việc xây dựng Điều lệ công ty. Nhưng doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nội dung không được trái với pháp luật và không xâm phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba khác.

XEM THÊM: Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên

Quy định khi soạn nội dung điều lệ công ty

 • Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 • Ngành, nghề kinh doanh của công ty.
 • Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
 • Thể hiện đầy đủ tên và địa chỉ công ty và chi nhánh (nếu có)
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ.
 • Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.
 • Thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ của thành viên trong doanh nghiệp
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh.
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.
 • Vốn điều lệ của doanh nghiệp, đối với công ty cổ phần cần thêm nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.
 • Phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh. Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.
 • Các thông tin cơ bản của thành viên hợp danh nêu là công ty hợp danh. Của chủ sở hữu công ty, thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn. Của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.
 • Các trường hợp giải thể doanh nghiệp, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản doanh nghiệp.

Mẫu điều lệ công tyTại sao cần phải có điều lệ công ty

Những vai trò của Điều lệ công ty cụ thể như sau:

 • Có chức năng tạo cơ chế vận hành cho công ty.
 • Làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty
 • Giúp cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.
 • Quy định những vấn đề cốt lõi của công ty để cho mọi đối tượng có thể tham khảo khi cần thiết.

Tất cả những điều này giúp đảm bảo lợi ích cho các thành viên trong doanh nghiệp. Qua đó mỗi thành viên đều có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình. Điều lệ công ty sẽ quy định về cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty. Từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ hơn, có sự phân quyền rõ ràng hơn, giúp cho hoạt động của công ty thuận lợi và có hiệu quả hơn rất nhiều.
Đọc điều lệ công ty sẽ biết được công ty này đang làm về lĩnh vực gì, người đại diện của công ty là ai, cơ cấu tổ chức công ty ra sao, quyền và nghĩa vụ của những cổ đông và thành viên như thế nào, quy định về phần góp vốn, về phương pháp trả thù lao, tiền lương cũng như những nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ phát sinh,…
XEM THÊM: Dịch vụ soạn thảo điều lệ công ty uy tín

Tóm lại vấn đề “Hướng dẫn, lưu ý cách soạn mẫu điều lệ công ty đúng quy định”

Trên đây là tất cả những thông tin bạn cần biết về điều lệ công ty. Bao gồm những quy định về nội dung, lưu ý cần nắm khi soạn mẫu điều lệ đúng quy định. Hi vọng bài viết sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan hơn để có thể soạn mẫu điều lệ chuẩn nhất.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top