luật doanh nghiệp về công ty cổ phần

Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần mới nhất 2023

Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần hiện hành hiện nay đó chính là Luật Doanh nghiệp 2020. Mời quý khách cùng tìm hiểu ngay trong bài viết thông tin mà GV Lawyers chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần
Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần mới nhất 2023

Tìm hiểu chung về công ty cổ phần là gì?

Theo Điều 111 trong Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 3. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 4. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 5. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 và khoản 3, Điều 111 trong Luật doanh nghiệp 2020 cũng quy định như sau:

 1. Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.
luật doanh nghiệp về công ty cổ phần
Tìm hiểu chung về công ty cổ phần là gì?

Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần mới nhất 2023

So với luật doanh nghiệp về công ty cổ phần ở những năm trước, Luật doanh nghiệp hiện đang có hiệu lực sử dụng trong năm 2023 này có những điểm mới như sau:

1.Thêm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp

07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp đó chính là:

Các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam sau đây:

 • Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 • Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
 • Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Như vậy, từ ngày 01/01/2021 sẽ có 07 nhóm đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp.

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần
Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần mới nhất 2023

Xem thêm: Những điều cần biết về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

2.Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp

Ngoài quy định về chữ viết nêu trên thì tại khoản 2, Điều 40 trong luật doanh nghiệp về công ty cổ phần – Luật Doanh nghiệp 2020 còn bổ sung thêm yêu cầu, tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh doanh” (hiện nay chỉ áp dụng với chi nhánh, văn phòng đại diện).

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần (7)
Tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp

3.Không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể Luật này quy định dấu bao gồm dấu được làm tại các cơ sở khắc dấu hoặc dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số. Doanh nghiệp được quyết định loại dấu; quyết định số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần (6)
Không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng

4.Thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 100% vốn điều lệ. Cụ thể, Điều 88 trong Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 khái niệm doanh nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc phân chia các loại doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước theo mức độ sở hữu khác nhau:

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, bao gồm:

 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
 • Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên, trừ doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ là công ty mẹ của tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty mẹ của tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ – công ty con;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là công ty mẹ tập đoàn kinh tế, tổng công ty hoặc trong nhóm công ty mẹ – công ty con.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần là công ty độc lập do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
luật doanh nghiệp về công ty cổ phần
Thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

Xem thêm: Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất

5.Bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông

Luật doanh nghiệp về công ty cổ phần mới nhất đã bãi bỏ quy định cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tại khoản 2, Điều 114 trong Luật hiện hành để bảo đảm việc thực hiện các quyền của cổ đông không làm ảnh hưởng đến việc điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp. Theo đó, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (thay vì 10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

 • Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong một số trường hợp;
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 • Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần

6.Tạm ngừng kinh doanh chỉ cần báo trước 03 ngày

Theo khoản 1, Điều 206 trong Luật Doanh nghiệp năm 2020 có quy định rất rõ như sau:

Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

 

luật doanh nghiệp về công ty cổ phần

Trên đây là những thông tin tham khảo về luật doanh nghiệp về công ty cổ phần cùng một số thông tin liên quan. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, quý khách hãy liên hệ đến Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) – công ty luật uy tín theo số hotline 028 3622 3555!

Xem thêm: Thủ tục, hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty cổ phần

Rate this post
Scroll to Top