đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Những điều cần biết về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Đại diện pháp luật của công ty cổ phần là người đại diện của doanh nghiệp, công ty trước pháp luật. Vậy ai có đủ điều kiện để trở thành người đại diện pháp luật của công ty cổ phần? Trách nhiệm của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần như thế nào?…Mời quý khách cùng GV Lawyers tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây nhé!

đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Những điều cần biết về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Giải nghĩa một số từ ngữ có liên quan

Người đại diện pháp luật

Theo Khoản 1, Điều 12 trong Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rõ về người đại diện pháp luật như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần

Theo Điều 111 trong Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

 1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:
 2. a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;
 3. b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;
 4. c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;
 5. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.
đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Tìm hiểu về đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Xem thêm: Tìm hiểu về luật doanh nghiệp công ty cổ phần đầy đủ nhất

Ai có đủ điều kiện, quyền trở thành đại diện pháp luật của công ty cổ phần?

Căn cứ theo Khoản 2, Điều 137 trong Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về đại diện pháp luật của công ty cổ phần như sau:

“Điều 137. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần

 1. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
 2. a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp công ty cổ phần có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát;
 3. b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán quy định tại Điều lệ công ty hoặc quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.
 4. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.”
đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Những điều cần biết về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Từ quy định trên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty nếu công ty chỉ có một người đại diện.

Trường hợp công ty có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Quy định về  người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Quy định về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần theo quy định mới nhất như sau:

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty cổ phần có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật. Việc xác định số lượng người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ được quy định cụ thể trong nội dung Điều lệ doanh nghiệp.

 • Trường hợp trong Điều lệ của Công ty Cổ phần xác định công ty sẽ có từ 02 người đại diện theo pháp luật trở lên thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được xác định là người đại diện theo pháp luật đương nhiên của công ty cổ phần.
 • Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Đối với trường hợp này, người nào được xác định là người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Bởi đây là vấn đề thuộc phạm vi nội bộ của doanh nghiệp, do doanh nghiệp tự quyết định trên cơ sở quy định của pháp luật. Trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Doanh nghiệp phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

đại diện pháp luật của công ty cổ phần (2)
Quy định về  người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Trách nhiệm của đại diện pháp luật của công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Căn cứ khoản 1, Điều 13 trong Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
 2. a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 3. b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 4. c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
 5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”
đại diện pháp luật của công ty cổ phần (3)
Trách nhiệm của đại diện pháp luật của công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2020

Trên đây là những thông tin tham khảo về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty hay các vấn đề về Luật doanh nghiệp, quý khách hãy liên hệ đến Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) – công ty luật uy tín theo số hotline 028 3622 3555!

Xem thêm: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Rate this post
Scroll to Top