Business Network Presentation Templates 2

DL Investment

Chúng tôi đã tư vấn cho DL Investment mua cổ phần của một khu nghỉ dưỡng trên biển tại thị trấn Phú Quốc. GV Lawyers đóng vai trò là cố vấn pháp lý duy nhất cho bên mua lại 45% cổ phần của công ty mục tiêu để thực hiện và phát triển dự án đầu tư khu du lịch nhiệt đới trên mặt biển.

Đội ngũ của GV Lawyers trong giao dịch này bao gồm Chương Nguyễn, Vân Quỳnh NguyễnQuyết Trần.

Business Network Presentation Templates 2

Rate this post
Scroll to Top