Tờ khai đăng ký quyền tác giả

Tờ khai đăng ký quyền tác giả theo đúng quy định

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả là một trong những thành phần hồ sơ buộc phải có trong quá trình đăng ký bản quyền tác giả mà pháp luật có quy định. Hôm nay, GVLawyers sẽ giới thiệu đến bạn đọc về mẫu tờ khai này và hướng dẫn cách điền tờ khai. Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau đây, để hiểu hơn về phần nội dung khá quan trọng này.

Mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả

MẪU SỐ 01
(Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

1. Người nộp tờ khai:

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………………..
Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):……………………………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………….
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):………………………………………………………………
Ngày cấp: ……………………….…………tại: ………………………………………..…………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: …………………………Email…..………………………………..……………………………………
Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Tác phẩm đăng ký:

Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………………………………………………..
Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): ………………………………….…………………………….
Ngày hoàn thành tác phẩm: …………………………………………………….……………………………………
Công bố/chưa công bố: ……………………………………………………………………………………………..
Ngày công bố: ……………………………………………………………………………………………………………
Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, bản ghi âm, bản ghi hình):
…………………………………………………………………………………….……………………………………………..
Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………Nước…………………….……………………………….
Nội dung chính tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung của tác phẩm – nội dung tác phẩm được tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam, không sao chép từ tác phẩm):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………

3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:

Tên tác phẩm gốc:………………………………………………………………………………………………………..
Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):…………………………………………………………………………
Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:…………………………………………….
Chủ sở hữu tác phẩm gốc:……………………………………………………………………………………………
(Nếu tác phẩm gốc hết thời gian bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin………………..……………………..)

4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):

Họ và tên:……………………………………………..……Quốc tịch………………………………………………….
Bút danh:………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm………………………………………………………………………………………….
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ……………………………
Ngày cấp: …………………………………………….tại: ………………………………………………………………..
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại………………………………………………Email…………………………………………………….…

5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai có đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):

Họ và tên/Tên tổ chức:……………………..……Quốc tịch……………………………………………………….
Sinh ngày:…….tháng…….năm……………………………..………………………………………………………….
Số Thẻ căn cước công dân/ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):……………………………………………………………….
Ngày cấp: …………………………tại: …………………………………………..……………..………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………………Email…………………………………..………………………………
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):
……………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:

Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:……………………………………………………..
Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………………………………………………
Tên tác phẩm:……………………………………………………………………………………………………………..
Loại hình:……………………………………………………………………………………………………………………
Tác giả:………………………………Quốc tịch………………………………………………………………………..
Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch……………………………………………………………………….
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức):………………………………………………………………..
Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………………………………………..
Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
                                                                                       ………………, ngày…….tháng……..năm……..
                                                                                                           Người nộp đơn
                                                                              (họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký quyền tác giả

Quy định chung khi làm tờ khai

 • Thời gian,  hình thức, địa điểm công bố;
 • Cam đoan về trách nhiệm đối với những thông tin có ghi trong đơn.
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả phải được làm bằng tiếng Việt và được chính chủ sở hữu, tác giả hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đủ thông tin về tác giả, người nộp đơn, chủ sở hữu quyền tác giả/quyền liên quan;
 • Tóm tắt nội dung của tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình, cuộc buổi diễn hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tên tác phẩm được sử dụng để làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh;

Các thông tin trong tờ khai đăng ký quyền tác giả

 • Ghi cụ thể người nộp đơn là chủ sở hữu hoặc tác giả hoặc quyền thừa kế/người được ủy quyền.
 • Ghi cụ thể nộp hồ sơ cho tác giả hoặc là chủ sở hữu quyền tác giả
 • Nếu tác phẩm đã được công bố thì ghi cụ thể ngày tháng năm công bố. Nếu tác phẩm chưa được công bố thì ghi “chưa công bố”.
 • Ghi rõ hình thức phát hành về bản sao tác phẩm như xuất bản, bản ghi âm, bản ghi hình…
 • Tóm tắt nội dung chính tác phẩm.
 • Khai đầy đủ những thông tin về tác giả và các đồng tác giả (nếu có)
 • Khai đủ thông tin về chủ sở hữu và các đồng chủ sở hữu.
 • Tờ khai đăng ký quyền tác giả cần ghi cụ thể  tác phẩm thuộc loại hình nào được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ
 • Ghi rõ chủ sở hữu tác phẩm được mình sáng tạo hoặc do cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân/tổ chức giao kết hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc thừa kế/hợp đồng sáng tạo và tác giả.
 • Ghi rõ họ, tên, ký tên, chức danh và đóng dấu.

XEM THÊM: Quy trình và thủ tục đăng ký bản quyền tác giả theo quy định
Như vậy, tờ khai đăng ký quyề tác giả là một tài liệu quan trọng trong hồ sơ  đăng ký quyền tác giả với cơ quan có thẩm quyền. Bài viết này, hy vọng sẽ mang đến cho bạn đọc một thông tin hữu ích trong Luật Sở hữu trí tuệ.

Scroll to Top