Chuyển nhượng quyền tác giả

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định pháp luật

Chuyển nhượng quyền tác giả cần phải  thực hiện trong trường hợp chủ sở hữu quyền tác giả đối với các tác phẩm thực hiện chuyển toàn bộ quyền tài sản của tác phẩm cho chủ sở hữu mới. Vậy thủ tục để thực hiện chuyển nhượng quyền tác giả được quy định thế nào? Được pháp luật quy định như thế nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây, để hiểu hơn về phần thủ tục này.

Thủ tục chuyển nhượng quyền tác giả theo quy định

Điều kiện chuyển nhượng

Tác giả không được phép chuyển nhượng  quyền nhân thân trừ quyền công bố tác phẩm.
Trong trường hợp tác phẩm có đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng cần phải có sự thỏa thuận của tất cả  đồng chủ sở hữu.
Việc chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được thực hiện dựa trên hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng cần phải lập thành văn bản, gồm có những nội dung sau đây:

  • Tên và địa chỉ cụ thể của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng;
  • Căn cứ chuyển nhượng;
  • Giá cả và phương thức thanh toán;
  • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia;
  • Trách nhiệm các bên khi vi phạm hợp đồng.

Hồ sơ chuyển nhượng quyền tác giả

Hồ sơ ghi nhận việc chuyển nhượng bản quyền tác giả gồm có những tài liệu sau:

  • Đơn đăng ký về chuyển nhượng quyền tác giả
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và hợp đồng tặng cho quyền tác giả
  • Bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã được cấp kèm dựa theo bản lưu tác phẩm
  • Hợp đồng ủy quyền (nếu có).
  • Bản sao của giấy đăng ký kinh doanh đối với bên chuyển giao và bên nhận chuyển giao. Trong trường hợp hai bên là công ty hoặc là bản sao chứng minh thư nhân dân nếu hai bên là cá nhân.

Thời gian đăng ký chuyển nhượng quyền tác giả

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ, thời gian thực hiện đăng ký việc chuyển nhượng quyền tác giả là 15 ngày làm việc. Tính từ ngày hồ sơ xin chuyển nhượng quyền tác giả được nộp và chấp nhận hợp lệ.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ
Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ……………..
Tại………………………………………………………………………….
Chúng tôi gồm:

Bên chuyển nhượng (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………..
(Trong trường hợp tồn tại đồng chủ sở hữu thì cần kèm theo thoả thuận uỷ quyền bằng văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả  đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng)
Là:………………………………………………………………………….
(Tác giả, Người thừa kế quyền tác giả; Chủ sở hữu quyền tác giả; người đại diện cho các đồng thừa kế, người đại diện cho các đồng chủ sở hữu)
Sinh ngày:……….. tháng……….. năm…………………………….
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:………….……
Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại…………………….
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu……………………………………………..
Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại…………………
Quốc tịch:………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………….
Số điện thoại:………….Fax:……………..Email:…………………
Là chủ sở hữu quyền tác giả đối với (các) tác phẩm:……….

Bên nhận chuyển nhượng (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………….
Là:……………………………………………………………………..
Sinh ngày:……….. tháng……….. năm……………………….
Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh :……..……
Cấp ngày………..tháng……….năm…………..tại……………
(Đối với tổ chức)
Số CMTND/Hộ chiếu…………………………………………..
Cấp ngày………tháng………..năm…………tại……………..
Quốc tịch:…………………………………………………………..
Địa chỉ:………………………………………………………………
Số điện thoại:……………..Fax:……………Email:…………..
Hai bên cùng thoả thuận và ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền: …………… thuộc về quyền sở hữu của mình cho bên B đối với những tác phẩm dưới đây:
(Ghi cụ thể tên của quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số những quyền quy định tại Khoản 1 Điều 20, Khoản 3 điều 19 Luật SHTT)
Tên tác phẩm:…………………………………………………
Loại hình:………………………………………………………
Tác giả:………………………………………………………….
Đã công bố/chưa công bố :………………………………..
(Nếu tác phẩm đã được công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, hình thức và nơi công bố)
Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao của tác phẩm cho bên B quản lý và khai thác những quyền tác giả đã được chuyển nhượng được ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.
Thời gian chuyển bản sao tác phẩm :…………………………………
(Các bên có thể tự ấn định thời hạn, thời điểm chuyển bản sao tác phẩm)
Địa điểm chuyển bản sao tác phẩm:………………………………….
Điều 3: Bên B khai thác sử dụng những quyền được chuyển nhượng được ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cần phải tôn trọng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, văn bản hướng dẫn thi hành và những quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4: Bên B cần phải thanh toán tiền nhận chuyển nhượng những quyền ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A dựa theo phương thức sau:
(Giá chuyển nhượng, cách thức, hình thức thanh toán; thời gian, địa điểm thanh toán…)
…………………………………………………
Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả này có hiệu lực Bên A không được chuyển nhượng, cho phép,  sử dụng tổ chức, cá nhân khác sử dụng những quyền đã chuyển nhượng đã ghi tại Điều 1 Hợp đồng này.
Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện những cam kết tại Hợp đồng này. Bên vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.
(Các bên có thể thoả thuận về vấn đề bồi thường theo tỉ lệ % trên vào giá trị hợp đồng hoặc một khoản tiền nhất định).
Điều 7: Tất cả các tranh chấp về hợp đồng sẽ được giải quyết thông qua thoả thuận trực tiếp giữa các bên. Nếu thoả thuận không đạt được kết quả, một trong hai bên có thể tự mình nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện tại Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết.
Điều 8: Hợp đồng này có hiệu lực …….. .
Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả được lập thành …….. bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …… bản.
(Các bên có thể thoả thuận về ngôn ngữ, số bản của hợp đồng ký kết)

bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

XEM THÊM: Điều kiện được bảo hộ quyền tác giả theo quy định mới
Như vậy, việc chuyển nhượng quyền tác giả cần phải tuân theo những quy định cụ thể của Luật Sở hữu trí tuệ. Hy vọng, với những chia sẻ trên đây, đã mang đến cho bạn đọc những nguồn thông tin hữu ích về quyền tác giả.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top