Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và những điều bạn cần biết

Bạn đã biết gì về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam hay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh thì cần mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu và chi theo quy định.  Vậy những quy định đó gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau.

Quy định chung về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Theo Thông tư 9/2014/TT-NHNN, về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp có những quy định như sau:

Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng đồng Việt Nam

1. Để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thì doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ, bằng đồng Việt Nam tại 1 ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch thu và chi theo quy định
2. Trường hợp thực hiện khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương xứng với đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp để thực hiện các giao dịch thu chi hợp pháp liên quan đến khoản vay nước ngoài, các giao dịch thu chi.
3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ để thực hiện góp vốn đầu tư.
4. Trường hợp mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác hay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Đồng thời, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới. Thủ tục mở và đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được thực hiện theo quy định của ngân hàng được phép.
Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh chỉ thực hiện các giao dịch thu chi tại tài khoản vốn đầu tư trực tiếp mới mở sau khi đã đóng và hoàn tất thanh toán tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở trước đây.

Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu và chi liên quan đến hoạt động đầu tư  sau:
1. Các giao dịch thu:

 • Thu tiền rút vốn bằng ngoại tệ từ  khoản vay trong nước và nước ngoài ngắn, trung và dài hạn của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư hoặc dự án đầu tư;
 • Thu ngoại tệ từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở từ ngân hàng được phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài;
 • Các khoản thu hợp pháp bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.
 • Thu tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;

2. Các giao dịch chi:

 • Chi chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng vốn đầu tư hay dự án đầu tư;
 • Chi trả tiền gốc, lãi và phí của các khoản vay trong nước và nước ngoài ngắn, trung và dài hạn bằng ngoại tệ của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi chuyển ngoại tệ sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng cho phép của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài;
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài;
 • Các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
 • Chi chuyển lợi nhuận hay các nguồn thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam;
 • Chi chuyển vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài ra khỏi Việt Nam trong trường hợp giải thể hay chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư, giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý hay chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam được sử dụng để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp sau đây:
1. Các giao dịch thu:

 • Thu lợi nhuận sau thuế được chia bởi đồng Việt Nam để thực hiện tái đầu tư ở Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền rút vốn từ các khoản vay trong nước ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài để thực hiện hoạt động đầu tư ở Việt Nam;
 • Thu tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Thu tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư hay dự án đầu tư bằng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán từ đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép.
 • Thu tiền rút vốn từ các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật về vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp mà không được Chính phủ bảo lãnh;

2. Các giao dịch chi:

 • Chi chuyển lợi nhuận bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi chuyển trả vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong trường hợp giải thể hoặc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Chuyển nhượng vốn đầu tư và dự án đầu tư hoặc giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý và chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Chi trả tiền gốc, lãi và phí của các khoản vay trong nước ngắn, trung và dài hạn bằng đồng Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
 • Chi trả tiền gốc, lãi và phí của các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được cho phép vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam theo quy định của pháp luật về vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh;
 • Chi chuyển tiền thanh toán giá trị nhận chuyển nhượng của vốn đầu tư và dự án đầu tư thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép;

Chuyển vốn, lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài

1. Nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển ra nước ngoài vốn đầu tư trực tiếp khi giải thể hay chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hay giảm vốn đầu tư hoặc kết thúc, thanh lý hay chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật về đầu tư, tiền gốc, cùng với lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp
2. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bắt buộc đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp do giải thể hay chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp hay do thực hiện chuyển nhượng vốn đầu tư làm thay đổi pháp nhân ban đầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hay nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hay tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của mình mở tại ngân hàng được phép thực hiện các giao dịch mua ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư trực tiếp hay nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
3. Nhà đầu tư nước ngoài được sử dụng những nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam từ hoạt động đầu tư trực tiếp ở Việt Nam để mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép. Đồng thời chuyển ra nước ngoài trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày mua được ngoại tệ.
XEM THÊM: Sơ lược về hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thực hiện đầu tư trực tiếp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trực tiếp vào Việt Nam dưới hình thức là mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam thực hiện quy định về việc mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp như sau:
1. Doanh nghiệp Việt Nam được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Doanh nghiệp này phải thực hiện mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, đồng thời tuân thủ các quy định tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN
2. Các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Tóm lại vấn đề “Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp”

Với những chia sẻ thông tin mới nhất về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Bạn đọc có thể tham khảo chi tiết hơn tại Thông tư 19/2014/TT-NHNN.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top