mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định

Bạn muốn tìm mẫu quyết định chấm hợp đồng chuẩn? Bởi đôi khi có những trường hợp người lao động vi phạm mà không thể giải quyết, dẫn đến việc chấm dứt hợp đồng lao động. Nhưng làm sao để soạn mẫu hợp đồng lao động đúng chuẩn? Hãy cùng công ty luật GVLAWYERS tham khảo bài viết “Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định” dưới đây nhé.

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động phổ biến hiện nay

CÔNG TY …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

Số:_/20…/QĐ-…
…………., ngày ___ tháng __ năm

QUYẾT ĐỊNH

VV: Chấm dứt hợp đồng lao động

——————–

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY…………………………..
Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20….;
Căn cứ Hợp đồng lao động số …………………………………….;
Căn cứ Quyết định ……………………………………………………..;
Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………, đối với Ông Nguyễn Văn A;
Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1:Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Văn A, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
…………………………………………………………………. ;
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…) ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
……………………………………………………………………
Kể từ ngày ___/___/___
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn A được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông Nguyễn Văn A căn cứ quyết định thi hành.
Nơi nhận:
– Cá nhân…………………………………
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP, HS……………………………
XEM THÊM: Mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất

mẫu quyết định họp đồng lao động mới nhất

Những trường hợp được phép đơn phương cho nghỉ việc

  • Trong quá trình lao động tại doanh nghiệp, người lao động nếu thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động thì người sử dụng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.
  • Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 1 tháng mà đã điều trị quá nửa thời hạn hợp đồng lao động mà khả năng lao động chưa hồi phục.
  • Tuy nhiên một điều cần lưu ý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này là người sử dụng lao động phải có những quy định cụ thể quy định về các tiêu chí đánh giá mức độ thế nào là không hoàn thành công việc và bao nhiêu lần không hoàn thành công việc thì được coi là thường xuyên trong quy chế của doanh nghiệp sau khi có ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở để làm cơ sở đánh giá và ra quyết định đơn phương chấm dứt chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật.
  • Trong quá trình tham gia lao động sẽ không tránh khỏi những trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn và phải điều trị dài ngày và không thể lao động trong khoảng thời gian điều trị này chính vì vậy có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người sử dụng lao động.
  • Do đó bộ luật lao động cho phép người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn nếu người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo hợp đồng lao động xác định thời hạn nếu người lao động bị ốm đau, tai nạn và đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục.

XEM THÊM: Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi đơn phương cho nghỉ việc

Tóm lại vấn đề “Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định”

Trên đây là mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng được sử dụng chung cho nhiều trường hợp khác nhau. Tất cả những thông tin bạn cần biết bao gồm những lưu ý để có thể soạn mẫu quyết định đúng chuẩn nhất.
5/5 - (500 votes)
Scroll to Top