Hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-tac-gia

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cập nhật mới nhất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là mẫu hợp đồng lập ra khi có sự đồng ý thỏa thuận về những điều khoản có trong hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả. Mẫu hợp đồng cần nêu cụ thể thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên, nội dung thỏa thuận chuyển nhượng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả dưới đây.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN TÁC GIẢ

Hôm nay, ngày…………..tháng………………năm ………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm: …………………………………………………………………………………………………………………………..

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A):

Họ và tên/Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………………………….

(Trong trường hợp có đồng chủ sở hữu thì cần kèm theo thoả thuận uỷ quyền thông qua văn bản thể hiện ý chí chung của tất cả đồng chủ sở hữu cho người đại diện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả)

Là:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Người biểu diễn; Tổ chức sản xuất bản ghi hình, ghi âm; Người thừa kế quyền liên quan; Tổ chức phát sóng; Người đại diện cho các đồng thừa kế; Người đại diện cho các đồng chủ sở hữu)

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm……………………………………………………………………………………………….

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ……………………………………….…………………………………………..

Cấp ngày……….tháng……….năm……….tại………………………………………………………………………………………

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu…………………………………………………………………………………………………………………

Cấp ngày………tháng……….năm…………..tại…………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại:………..Fax:……………………Email:……………………………………………………………………………..

Là chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả đối với chương trình:……………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B):

Họ và tên/Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………………………..

Là:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:……….. tháng……….. năm………………………………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: ………………………………….………………………………………………..

Cấp ngày………..tháng……….năm…………..tại………………………………………………………………………………….

(Đối với tổ chức)

Số CMTND/Hộ chiếu………………………………………………………………………………………………………………..

Cấp ngày………tháng………..năm…………..tại…………………………………………………………………………………..

Quốc tịch:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………Fax:…………..Email:…………………………………………………………………………………

Hai bên cùng thoả thuận và ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả với những điều khoản:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng quyền tác giả: ………thuộc quyền sở hữu của mình cho bên B dưới đây:

(Ghi cụ thể tên quyền thoả thuận chuyển nhượng trong số những quyền quy định tại Điều 29, 30, 31 Luật SHTT)

Tên chương trình:……………………………………………………………………………………………………………………….

Loại hình:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tác giả:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã công bố/chưa công bố :………………………………………………………………………………………………………..

(Nếu chương trình đã công bố thì ghi rõ ngày, tháng, năm, nơi công bố, hình thức)

Điều 2: Bên A có trách nhiệm chuyển bản sao cho bên B quản lý và khai thác quyền liên quan đã được chuyển nhượng tại Điều 1 Hợp đồng này.

Thời gian chuyển bản sao chương trình:…………………………………………………………………………………………

(Các bên có thể ấn định thời điểm hoặc thời hạn chuyển bản sao chương trình)

Địa điểm chuyển  giao bản sao tác phẩm: ………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Bên B khai thác sử dụng những quyền được chuyển nhượng quyền tác giả tại Điều 1 Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả này phải tôn trọng những quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, văn bản hướng dẫn thi hành và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Bên B cần thanh toán tiền nhận chuyển nhượng những quyền được ghi tại Điều 1 Hợp đồng này cho bên A theo hình thức sau:

(Giá chuyển nhượng, cách thức thanh toán, hình thức; địa điểm thanh toán, thời gian…)

Điều 5: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực Bên A không được sử dụng, chuyển nhượng, cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng những quyền đã chuyển nhượng ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này.

Điều 6: Các bên có nghĩa vụ thực hiện đúng cam kết tại Hợp đồng này. Bên nào vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bên kia.

(Các bên có thể thoả thuận về việc bồi thường theo đúng tỉ lệ % giá trị hợp đồng hoặc là một khoản tiền nhất định).

Điều 7: Tất cả những tranh chấp về hợp đồng được giải quyết thông qua các thoả thuận trực tiếp giữa hai bên. Nếu thoả thuận không đạt được kết quả, một trong hai bên có thể nộp đơn yêu cầu Trọng tài hoặc khởi kiện ở Toà án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

(Các bên có thể tự thoả thuận lựa chọn toà án thuộc quốc gia liên quan)

Điều 8: Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả này có hiệu lực

(Các bên có thể tự thoả thuận về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. Có thể là ngày ký hợp đồng hoặc khoảng thời gian nhất định sau ngày ký hợp đồng hoặc là một ngày cụ thể)

Hợp đồng này được lập thành …….. bản có giá trị giống nhau, mỗi bên giữ …… bản.

(Các bên có thể thoả thuận về số bản, ngôn ngữ của hợp đồng ký kết)

Bên A

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Bên B

Ký tên

(Ghi rõ họ tên và ký)

Cách viết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả

  • Các quyền được chuyển nhượng chỉ gồm có quyền tài sản có thể chuyển giao mà không gồm các quyền nhân thân không thể chuyển giao. Theo đó, những quyền được chuyển nhượng là quyền sao chép tác phẩm; quyền công bố tác phẩm; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; quyền cho thuê bản sao hoặc bản gốc đối với tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.
  • Nếu quyền tác giả có thêm đồng chủ sở hữu thì việc chuyển nhượng cần phải có sự đồng ý của tất cả đồng chủ sở hữu. Trừ một hoặc một số đồng chủ sở hữu chuyển nhượng có phần riêng biệt và có thể tách rời sử dụng độc lập.
  • Pháp luật quy định về hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là phải bằng văn bản.
  • Một hợp đồng chuyển nhượng có đầy đủ những nội dung như đề cập phía trên.

Xem thêm: Thông tin về quyền tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ

Trên đây là những chia sẻ về Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả mà GV Lawyers muốn gửi đến bạn đọc.

Scroll to Top