hợp đồng thời vụ

Hợp đồng thời vụ mới nhất và những quy định bạn cần biết

Hợp đồng thời vụ hay có cái tên khác là hợp đồng lao động ngắn hạn. Thường được ký kết theo mùa vụ hoặc dự án ngắn hạn,… nhưng phải tuân theo quy định cụ thể. Vậy làm thế nào để soạn mẫu văn bản này đúng quy định nhất? Trong bài viết “Hợp đồng thời vụ mới nhất và những quy định bạn cần biết” đã tổng hợp những mẫu hợp đồng lao động thời vụ được sử dụng phổ biết nhất để bạn đọc tham khảo.

Những trường hợp sử dụng hợp đồng lao động thời vụ

Theo Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, hợp đồng thời vụ được sử dụng khi các bên thỏa thuận về công việc có tính chất tạm thời, có thể hoàn thành dưới 12 tháng, không thường xuyên,…
Tuy nhiên, có 3 trường hợp vẫn có thể ký kết loại hợp đồng này. Cụ thể như sau:

 • Người đi làm nghĩa vụ quân sự;
 • Thay thế người tạm thời nghỉ việc.
 • Người nghỉ chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động;

Ngoài các trường hợp được nêu trên, nếu người sử dụng lao động cố tình ký kết hợp đồng lao động thời vụ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng (tùy theo mức độ)

Mẫu hợp đồng thời vụ dùng chung cho nhiều trường hợp khác nhau 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-***—–

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Số: …………
Hôm nay, ngày …. tháng ….năm…., tại …………………………………….
Chúng tôi gồm:
BÊN A (Người sử dụng lao động):…………………………………………………
Đại diện: ………………………….………… Chức vụ: ………..…………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………………………..
Số tài khoản:…………………………. Tại Ngân hàng:…….………………..
BÊN B (Người lao động):………………….…………………………………
Ngày tháng năm sinh:………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….
Số CMND:…………………….Nơi cấp:…………………. Ngày cấp:………………
Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………
Sau khi thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết và thực hiện Hợp đồng lao động thời vụ với các điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
Loại hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động thời vụ ……. tháng.
Từ ngày …… tháng …… năm ……. đến ngày ….… tháng … năm .…
Địa điểm làm việc: Tại……………………………………………………..
Chức danh chuyên môn:.……………….…….………………………………
Chức vụ: ……………………………………………..……………..
Công việc phải làm : ………………….….………………..………………
Điều 2: Chế độ làm việc
Thời giờ làm việc: ………………..………………………………………..
Dụng cụ làm việc được cấp phát: Căn cứ theo công việc thực tế.
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
1. Quyền lợi
Phương tiện đi lại làm việc : ………………………………………………
Mức lương chính hoặc tiền công : …………………. đồng/tháng
Bằng chữ: ……………………………………………………………………….
(Đã bao gồm tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp)
Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

 • Phụ cấp: …………………………………………………………….
 • Thời hạn trả lương:…….………………………………………………..…
 • Tiền thưởng: ………………………………………………………………..
 • Chế độ nâng lương: ……………………………………………………….
 • Chế độ nghỉ ngơi :…………………………………………..……………..
 • Những thoả thuận khác: ……………………………………………………..

2. Nghĩa vụ
Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
Chấp hành nội quy, quy chế kỷ luật lao động, an toàn lao động của công ty.
Bồi thường vi phạm và vật chất:…………….…………………………..
Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Quyền hạn
Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng.
Tạm hoãn hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy của doanh nghiệp.
2. Nghĩa vụ
Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết theo hợp đồng này.
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn lương và các chế độ, quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).
Điều 5. Điều khoản chấm dứt hợp đồng
Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong trường hợp:

 • Hết hạn hợp đồng lao động;
 • Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động;
 • Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
 • Một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Điều 6. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng này thì áp dụng theo quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có hoặc không có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.
 • Khi hai bên ký phụ lục hợp đồng thì nội dung của phụ lục hợp đồng cũng có giá trị như các nội dung khác của bản hợp đồng này.
 • Hợp đồng được làm thành …….. bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ……. bản và có hiệu lực từ ngày…….. tháng……. năm…….

Người sử dụng lao động

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Người lao động

(Ký, ghi rõ họ tên)

XEM THÊM: Dịch vụ luật sư tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động thời vụ

Hợp đồng thời vụ lao động được sử dụng phổ biến nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

…………, ngày …… tháng …… năm 20……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THỜI VỤ
Số: …../HĐLĐ/20…
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà:………………………………………………………………………Quốc tịch: Việt Nam.
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Đại diện cho: CÔNG TY……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………..
Và một bên là Ông/Bà: ………………………………………………………Quốc tịch: Việt Nam.
Sinh ngày …………. tháng …..… năm …….. tại………………………………………………….
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………..
Số CMTND: cấp ngày ..…../……../……. tại Công an:…………………………………………..
Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 • Loại hợp đồng lao động: Thời vụ …………. tháng.
 • Từ ngày … tháng … năm ………… đến ngày … tháng … năm …………
 • Địa điểm làm việc: ………………………………………………………………………….
 • Chức danh chuyên môn: ………………………………………………………………………
 • Chức vụ: ……………………………………………………………………………….
 • Công việc phải làm : …………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc:

 • Thời giờ làm việc (6): 8h/ngày
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Căn cứ theo công việc thực tế……….

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:
1. Quyền lợi:

 • Phương tiện đi lại làm việc (7): Tự túc.
 • Mức lương chính hoặc tiền công (8): ………. đ/tháng (đã bao gồm …%BHXH, …%BHYT, …%BHTN).
 • Phụ cấp gồm (9): ………………………………………………………………………………………….
 • Hình thức trả lương: ……………………………………………………………………………………..
 • Tiền thưởng:……………………………………………….
 • Được trả lương: vào các ngày …………………….
 • Chế độ nâng lương:…………………………….
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):……
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:………………………………
 • Chế độ đào tạo: ………………………………………………………………………………………
 • Những thoả thuận khác: ……………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Bồi thường vi phạm và vật chất:……………………………………………………………………
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động.

Điều 4. Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc…).
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản chấm dứt hợp đồng

 • Chấm dứt hợp đồng trong trường hợp hết hợp đồng
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng
 • Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Điều 6. Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước tập thể, trường hợp chưa có thoả ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày tháng…… năm…… Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại Văn phòng công ty ngày …… tháng …… năm ………..

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên) 
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn và giải đáp thắc mắc về luật lao động và việc làm

Điền mẫu hợp đồng thời vụ sao cho chuẩn nhất

1. Lưu ý thời hạn của công việc mang tính chất thời vụ không được quá 12 tháng.
2. Ghi rõ bộ phận, địa chỉ nơi người lao động làm việc.
3. Ghi chi tiết công việc người lao động phải thực hiện theo hợp đồng này. Càng chi tiết bao nhiêu càng tránh được tranh chấp có thể xảy ra.
4. Theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2012:

 • Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ/ngày và 48 giờ/tuần;
 • Thời giờ làm việc không quá 06 giờ/ngày đối với những người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Tùy theo chính sách của người sử dụng lao động, phương tiện đi lại có thể do người lao động tự túc hoặc do doanh nghiệp đưa đón.

5. Theo quy định tại Điều 90 Bộ luật Lao động 2012:

 • Tiền lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.
 • Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp và các khoản bổ sung khác.

Theo quy định tại Điều 108 Bộ luật Lao động 2012:

 • Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ nêu trên được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút.
 • Trường hợp làm việc vào ban đêm, thì được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút.
 • Mỗi tuần, người lao động được nghỉ ít nhất 01 ngày và 04 ngày/tháng.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ được ký hợp đồng thời vụ tối đa 02 lần liên tiếp. Sau khi đã ký hợp đồng lao động thời vụ 2 lần liên tiếp mà người lao động vẫn đang còn làm việc thì bắt buộc phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Mẫu hợp đồng thời vụTóm lại vấn đề “Hợp đồng thời vụ mới nhất và những quy định bạn cần biết”

Trên đây là hai mẫu hợp đồng thời vụ mà GVLAWYERS tổng hợp trong thời gian vừa qua. Những quy định được cập nhật mới nhất về cách soạn mẫu văn bản này sao cho đúng. Những lưu ý cần tránh khi sử dụng mẫu hợp đồng lao động thời vụ cũng được liệt kê đầy đủ ở trên. Hi vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết mà bạn đang tìm kiếm.

5/5 - (501 votes)
Scroll to Top