Hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan

Bạn đang đặt ra câu hỏi hành vi nào được xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả. Đây là một trong những vấn đề được nhiều người đặc biệt quan tâm. Bởi các tranh chấp về  việc xâm phạm sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả, quyền liên quan  đến quyền tác giả nói riêng ngày một nhiều. Vậy pháp luật sở hữu trí tuệ quy định như thế nào về hành vi xâm phạm này? GVLawyers xin gửi đến bạn đọc một vài vấn đề pháp lý có liên quan như sau:

Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Quyền tác giả là quyền tổ chức và cá nhân đối với tác phẩm do chính mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Những hành vi sau đây được xem là hành vi xâm phạm quyền tác giả:

 • Mạo danh tác giả, cố ý hiếm đoạt quyền tác giả đối với các tác phẩm nghệ thuật, văn học, khoa học.
 • Công bố và phân phối tác phẩm mà không được sự phép từ tác giả, đồng tác giả (trường hợp có đồng tác giả).
 • Sửa chữa, cắt bớt hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất cứ hình thức nào gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của tác giả.
 • Sao chép tác phẩm mà không được sự cho phép của tác giả và chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có các quy định khác).
 • Làm tác phẩm phái sinh nhưng không được sưh cho phép của tác giả hoặc chủ sở hữu quyền (trừ trường hợp có các quy định khác).
 • Xuất bản tác phẩm không được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm vô hiệu những biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu quyền thực hiện để bảo vệ quyền.
 • Cố ý xoá bỏ hoặc làm thay đổi thông tin quản lý quyền dưới các hình thức điện tử có trong tác phẩm.
 • Sử dụng tác phẩm mà chủ thể quyền không cho phép, không trả nhuận bút, tiền thù lao, quyền lợi vật chất (trừ trường hợp có các quy định khác).
 • Cho thuê tác phẩm mà không có trả tiền nhuận bút, tiền thù lao và quyền lợi vật chất khác cho tác giả, chủ sở hữu của quyền tác giả.
 • Làm và bán các tác phẩm mà chữ ký của tác giả bị giả mạo.Nhân bản và sản xuất bản sao, trưng bày, phân phối hoặc truyền đạt tác phẩm ra công chúng qua mạng truyền thông hoặc phương tiện kỹ thuật số mà chủ sở hữu quyền tác giả không cho phép.
 • Xuất khẩu hay nhập khẩu bản sao tác phẩm mà chủ sở hữu quyền tác giả không cho phép. Sản xuất, biến đổi, lắp ráp, phân phối, xuất khẩu, nhập khẩu hoặc cho thuê thiết bị khi biết thiết bị đó làm vô hiệu biện pháp kỹ thuật nhằm bảo vệ quyền của tác giả đối với tác phẩm của mình.

Xem thêm: Điều kiện để được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam

Hành vi xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả

Những hành vi xâm phạm quyền liên quan được pháp luật quy định tại Điều 35 Luật Sở hữu trí tuệ như sau:

 • Chiếm đoạt quyền từ người biểu diễn hay nhà sản xuất ra bản ghi âm, ghi hình, các tổ chức phát sóng.
 • Mạo danh người biểu diễn hay là nhà sản xuất ra bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.
 • Dỡ bỏ/ thay đổi thông tin quản lý quyền bằng hình thức điện tử mà không được phép từ chủ sở hữu quyền liên quan.
 • Cố ý huỷ bỏ hoặc làm cho vô hiệu những biện pháp kỹ thuật được chủ sở hữu quyền liên quan thực hiện nhằm bảo vệ quyền liên quan của chính mình.
 • Sao chép và trích ghép cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm hay bản ghi hình, các chương trình phát sóng mà không được phép của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, người biểu diễn, tổ chức phát sóng.
 • Công bố phân phối và sản xuất cuộc biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm và bản ghi hình, chương trình phát sóng mà người biểu diễn, nhà sản xuất ra bản ghi âm, bản ghi hình, tổ chức phát sóng không cho phép.
 • Sửa chữa, cắt bớt hoặc xuyên tạc dưới bất cứ hình thức nào đối với các buổi biểu diễn gây ảnh hưởng đến danh dự và uy tín người biểu diễn.
 • Phát sóng, phân phối đến công chúng cuộc biểu diễn, bản sao của cuộc biểu diễn đã định hình hoặc là bản ghi âm, bản ghi hình khi biết hoặc khi có cơ sở để biết được thông tin quản lý quyền dưới hình thức điện tử bị dỡ bỏ hoặc đã bị thay đổi mà chủ sở hữu quyền liên quan không cho phép.

Xem thêm: Đặc điểm của quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định
Hành vi xâm phạm quyền tác giả

Căn cứ xem xét hành vi xâm phạm

Được quy định tại Điều 5, Nghị định 105/2006/NĐ-CP, những hành vi trên chỉ bị xem xét bị là hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ khi có đủ căn cứ sau:

 • Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi là đối tượng đang được bảo hộ về quyền sở hữu trí tuệ.
 • Đối tượng bị xem xét là đối tượng bị nghi ngờ hoặc bị xem xét nhằm đưa ra các kết luận đó có phải là đối tượng xâm phạm hay không.

Có yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét.

 • Yếu tố xâm phạm là một yếu tố được tạo ra từ hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan.
 • Việc xác định đối tượng được bảo hộ bằng cách xem xét tài liệu, chứng cứ để chứng minh và xác lập quyền sở hữu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Đối với các quyền đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền, đối tượng được bảo hộ được xác định trong giấy chứng nhận đăng ký, các văn bằng bảo hộ và tài liệu kèm theo giấy chứng nhận đăng ký và văn bằng bảo hộ đó.
 • Đối với quyền của người biểu diễn, quyền tác giả, quyền của tổ chức phát sóng không đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình thì những quyền này được xác định dựa trên cơ sở bản gốc tác phẩm, bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng và tài liệu có liên quan (nếu có).

Trong trường hợp bản gốc của tác phẩm, bản định hình đầu tiên của buổi biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng và tài liệu liên quan không tồn tại. Thì quyền tác giả, quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, bản ghi hình, quyền của người biểu diễn, quyền của tổ chức phát sóng được coi là có thực dựa trên cơ sở các thông tin về người biểu diễn, tác giả, nhà sản xuất bản ghi âm, bản ghi hình, tổ chức phát sóng và các đối tượng thuộc quyền tác giả, quyền liên quan tương ứng được thể hiện trên các bản sao được công bố hợp pháp.
Xem thêm: Đối tượng được bảo hộ quyền tác giả theo quy định mới

Yếu tố xâm phạm quyền tác giả

Yếu tố xâm phạm quyền tác giả có thể thuộc một trong những dạng dưới đây:

 • Bản sao của tác phẩm được tạo ra trái phép;
 • Tác phẩm phái sinh được tạo ra  trái phép;
 • Tác phẩm đó giả mạo tên và chữ ký của tác giả, mạo danh hoặc là chiếm đoạt quyền tác giả;
 • Phần tác phẩm bị sao chép, trích đoạn, lắp ghép trái phép;
 • Sản phẩm đó có gắn thiết bị kỹ thuật để bảo vệ quyền tác giả bị vô hiệu hoá trái phép.
 • Sản phẩm có yếu tố xâm phạm được quy định nêu trên bị xem là sản phẩm xâm phạm quyền tác giả.
 • Căn cứ xác định các yếu tố xâm phạm đến quyền tác giả là phạm vi bảo hộ quyền tác giả được xác định dưới hình thức thể hiện bản gốc tác phẩm; được xác định theo hình tượng, nhân vật, cách thể hiện tính cách hình tượng, nhân vật, tình tiết của tác phẩm gốc. Trong trường hợp có xác định yếu tố xâm phạm đối với các tác phẩm phái sinh.

Yếu tố xâm phạm quyền liên quan

Yếu tố xâm phạm quyền liên quan khi thuộc một trong những dạng dưới đây:

 • Bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn được tạo ra một cách trái phép;
 • Bản sao bản định hình của cuộc biểu diễn, bản sao bản ghi âm, bản sao ghi hình, bản sao chương trình phát sóng được tạo ra  trái phép;
 • Một phần hoặc toàn bộ buổi biểu diễn đã được định hình, bản ghi âm, bản ghi hình và chương trình phát sóng bị trích ghép, sao chép trái phép; một phần hoặc là toàn bộ chương trình phát sóng bị thu, giải mã, phân phối trái phép;
 • Sản phẩm đó có gắn thiết bị kỹ thuật bảo vệ quyền liên quan bị làm vô hiệu hoá trái phép
 • Sản phẩm có chứa yếu tố xâm phạm nêu trên bị coi là sản phẩm xâm phạm quyền liên quan.
 • Căn cứ để xác định yếu tố xâm phạm quyền liên quan đến quyền tác giả là phạm vi bảo hộ quyền liên quan đã được xác định dựa theo hình thức thể hiện bản định hình đầu tiên cuộc biểu diễn, của bản ghi âm, bản ghi hình, chương trình phát sóng.

Lưu ý:

Bản sao của tác phẩm, bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình và chương trình phát sóng bị xem là yếu tố xâm phạm trong những trường hợp sau đây:

 • Bản sao là bản sao chép một phần hoặc sao chép toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình và chương trình phát sóng đang được bảo hộ từ người khác;
 • Tác phẩm (phần tác phẩm) là một phần hoặc là toàn bộ tác phẩm, bản định hình đầu tiên của cuộc biểu diễn, bản ghi âm, bản ghi hình và chương trình phát sóng đang được bảo hộ từ người khác;
 • Tác phẩm và phần tác phẩm có nhân vật, có hình tượng, cách thể hiện tính cách nhân vật, tình tiết, hình tượng của tác phẩm đang được bảo hộ của người khác.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến các hành vi xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan tới quyền tác giả GVLawyers gửi đến bạn đọc.

Scroll to Top