Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Người đại diện pháp luật của công ty cổ phần là ai? Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của đại diện pháp luật của công ty cổ phần như thế nào? Mời quý khách tham khảo thông tin được GV Lawyers tổng hợp và chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

Mọi thắc mắc về vấn đề pháp lý liên quan đến người đại diện pháp luật của công ty cổ phần, quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline +84 (28) 3622 3555 nhé!

người đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Tìm hiểu chung về người đại diện pháp luật

Theo Khoản 1, Điều 12 trong Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rõ về người đại diện pháp luật như sau:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Tìm hiểu chung về người đại diện pháp luật

Số lượng và chức danh của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Chức danh

Theo đó, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc/Tổng giám đốc.

Còn đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, hoặc chức danh khác quy định theo Điều lệ công ty.

Số lượng

Theo Khoản 2, Điều 12 trong Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu rõ:

Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngoài ra, doanh nghiệp cần phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

người đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Số lượng và chức danh của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Xem thêm: [Tin Tức] Thủ tục ly hôn với người đang ở nước ngoài mới nhất

Trách nhiệm của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Căn cứ Khoản 1, Điều 13 trong Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp như sau:

“Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
  2. a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
  3. b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  4. c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.
  5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, người đại diện pháp luật của công ty cổ phần phải thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, trung thành với lợi ích của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

người đại diện pháp luật của công ty cổ phần
Quyền và nghĩa vụ của người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Khoản 1, Điều 50 trong Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
  • Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà cần các loại giấy tờ sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24, Luật Doanh nghiệp 2020.

Xem thêm: [Giải đáp] Đăng ký kết hôn với người nước ngoài ở đâu?

Nơi nộp hồ sơ

Sau khi hoàn thành hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật, doanh nghiệp nộp hồ sơ theo cách sau:

  1. Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.
  2. Hoặc, nộp hồ sơ trực tuyến theo địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Sau 03 ngày, doanh nghiệp mang hồ sơ gốc bản giấy và lệ phí nộp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh và nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

*Lưu ý: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho doanh nghiệp yêu cầu sửa đổi và bổ sung hồ sơ.

Ai có thẩm quyền thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần?

Theo quy định tại Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2020 thì Hội đồng quản trị có thẩm quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định. Cụ thể:

Hội đồng quản trị

2.Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

Theo quy định này thì thẩm quyền thay đổi người đại diện pháp luật của công ty cổ phần do Hội đồng quản trị quyết định.

người đại diện pháp luật của công ty cổ phần

Trên đây là những thông tin tham khảo về người đại diện pháp luật của công ty cổ phần. Để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến Luật doanh nghiệp, các bạn hãy liên hệ đến Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) – công ty luật uy tín theo số hotline 028 3622 3555!

Xem thêm: Hướng dẫn về hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Rate this post
Scroll to Top