Chủ sở hữu quyền tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả theo Luật sở hữu trí tuệ là ai?

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân được quyền nắm giữ một/một số hay tất cả những quyền tài sản liên quan đến tác phẩm đã được thừa nhận dù họ là người trực tiếp hay không trực tiếp tạo ra tác phẩm đó. Theo đó, theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 có nêu rõ về nội dung này từ Điều 36 đến điều 42.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả của một tác phẩm và được thừa nhận là chủ sở hữu quyền tác giả đối với tác phẩm đó nếu tác giả sử dụng tài chính, thời gian, cơ sở vật chất kĩ thuật của chính mình để sáng tạo ra tác phẩm mà không phải thực hiện theo hợp đồng giao việc hoặc theo nhiệm vụ. Trong trường hợp này, toàn bộ quyền tài sản và quyền nhân thân có được từ tác phẩm sẽ thuộc về tác giả

Chủ sở hữu quyền tác giả là các đồng tác giả

Nếu tác phẩm được nhiều người sử dụng tài chính, cơ sở vật chất kĩ thuật,  thời gian của mình để cùng tạo ra tác phẩm đó. Thì họ gọi là đồng tác giả và đồng thời là chủ sở hữu đối với các tác phẩm đó. Đối với trường hợp này, tác phẩm được tạo ra họ là những chủ sở hữu hợp nhất. Các đồng chủ sở hữu tác phẩm có chung quyền tài sản và quyền nhân thân đối với tác phẩm.

Tất cả các đồng tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo đúng quy định trên. Nếu có phần riêng biệt có thể tách ra và sử dụng độc lập mà không làm phương hại đến phần của những đồng tác giả khác thì có quyền nhân thân và quyền tài sản đối với phần riêng biệt này.

Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả

Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ chức hoặc  kết hợp đồng với tác giả tạo ra tác phẩm là chủ sở hữu quyền tác giả của những quyền Công bố tác phẩm hoặc quyền tài sản và hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm. Trừ trường hợp có những thoả thuận khác.

Các tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng sáng tác với tác giả để tác giả tạo ra những tác phẩm theo hợp đồng đã giao kết là chủ sở hữu quyền tài sản đối với tác phẩm đó. Nếu chỉ  một tổ chức, cá nhân hoặc một cá nhân giao kết hợp đồng đó thì chỉ có riêng tổ chức hoặc cơ quan hoặc cá nhân đó là chủ sở hữu quyền tài sản đối với tác phẩm. Ngược lại, nếu có nhiều cá nhân hay nhiều tổ chức cùng giao kết hợp đồng sáng tạo ra tác phẩm với tác giả thì sẽ trở thành là đồng chủ sở hữu đối với các quyền tài sản.

Chủ sở hữu quyền tác giả là người thừa kế

Cá nhân, tổ chức được thừa kế quyền tác giả theo những quy định của pháp luật về thừa kế là chủ sở hữu quyền Công bố tác phẩm và quyền tài sản hoặc cho phép người khác được công bố tác phẩm.

Người được thừa kế quyền tác giả được pháp luật quy định về thừa kế (gồm tổ chức, cá nhân) là chủ sở hữu quyền tác giả thuộc về tác phẩm được thừa kế. Trong đó, chỉ người nào được thừa kế về quyền tác giả của người để lại thừa kế là chủ sở hữu đối với tác phẩm được thừa kế.

Mặt khác, cần xác định thêm nếu có nhiều người thừa kế là chủ sở hữu đối với tác phẩm đó, mà người để lại thừa kế không phân định phần quyền của mỗi người thì họ được xác định là đồng chủ sở hữu chung hợp nhất. Nếu người để lại thừa kế nhằm xác định cụ thể về phần quyền mà mỗi người thừa kế sẽ được hưởng thì người là chủ sở hữu đối với riêng phần quyền đó.

Chủ sở hữu quyền tác giả là người được chuyển giao quyền

Cá nhân, tổ chức được chuyển giao một, một số hoặc tất cả các quyền Công bố tác phẩm và  quyền tài sản hoặc cho phép người khác được công bố tác phẩm theo những thoả thuận trong hợp đồng là chủ sở hữu quyền tác giả.

Cá nhân đang quản lý các tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền như chủ sở hữu cho đến khi danh tính của tác giả đó được xác định.

Chủ sở hữu quyền tác giả là Nhà Nước

Nhà nước là chủ sở hữu đối với những tác phẩm dưới đây:

  • Tác phẩm khuyết danh, trừ các trường hợp cá nhân, tổ chức đang quản lý tác phẩm khuyết danh được hưởng quyền của chủ sở hữu đến khi danh tính của tác giả được xác định.
  • Tác phẩm còn trong thời gian bảo hộ mà chủ sở hữu chết và không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận di sản hoặc không được quyền được hưởng di sản.
  • Tác phẩm được chủ sở hữu chuyển giao về quyền sở hữu cho Nhà nước.

Xem thêm: Thông tin về quyền tác giả trong Luật sở hữu trí tuệ

Trên đây là những chia sẻ liên quan về chủ sở hữu quyền tác giả mà GV Lawyers muốn chia sẻ đến bạn đọc. Hy vọng bạn đọc đã tìm thấy các thông tin hữu ích thông qua bài viết này.

Scroll to Top