Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Chúng ta vẫn thường hay nghe về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng. Đây là hoạt động để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc huy động vốn, từ việc chào bán cổ phiếu. Hiện nay, có hai hình thức để chào bán chứng khoán ra công chúng chính. Bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần ra công chúng. Vậy điều kiện để thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng là gì? Mọi người hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Để chào bán cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán cổ phiếu phải có lãi. Đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;
 • Có phương án phát hành, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 • Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, bắt buộc cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm. Kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
 • Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trong sổ kế toán;

Như vậy, để được chào bán cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán cổ phiếu từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trong sổ kế toán và đáp ứng thêm các điều kiện khác kể trên.

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

 • Bản cáo bạch công ty
 • Điều lệ của công ty;
 • Báo cáo tài chính trong hai năm gần với năm chào bán cổ phiếu
 • Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Cam kết bảo lãnh phát hành (nếu việc phát hành được tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện);
 • Quyết định của Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
 • Trường hợp việc phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm mục đích thực hiện dự án thì cần các hồ sơ liên quan đến thực hiện dự án như Giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong lĩnh vực đầu tư…;
 • Văn bản xác nhận từ ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu từ đợt chào bán;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong vòng 1 năm;
 • Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán. Và trừ trường hợp chính tổ chức phát hành là công ty chứng khoán hay đợt phát hành do tổ chức bảo lãnh cam kết phát hành.
 • Tài liệu xác minh lĩnh vực hay ngành nghề kinh doanh của công ty và tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nếu pháp luật chuyên ngành có quy định) của ngành nghề mà công ty đang hoạt động. Bao gồm tài liệu trích dẫn địa chỉ, thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cổng thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài hay trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Hồ sơ được nộp tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu có yêu cầu sửa đổi hay bổ sung, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ gửi yêu cầu bằng văn bản.
Trong vòng 30 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Nếu từ chối thì Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Nghĩa vụ công bố thông tin

Thông báo về việc chào bán cổ phiếu: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Tổ chức phát hành công bố Bản thông báo phát hành trên một tờ báo điện tử hoặc có thể báo viết có phạm vi phát hành toàn quốc trong 3 số liên tiếp.
Thông báo về kết quả chào bán: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Tổ chức phát hành phải thông báo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Ủy ban chứng khoán Nhà nước sẽ xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng bằng văn bản. Đồng thời, tổ chức phát hành được giải tỏa số tiền thu được.
XEM THÊM: Quy định mới nhất về phát hành cổ phiếu

Tóm lại vấn đề “Chào bán cổ phiếu ra công chúng”

Nhằm thu hút đầu tư, mở rộng nguồn vốn, doanh nghiệp lên sàn sẽ có hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng. Việc chào bán không chỉ ở phạm vi nhỏ mà đối tượng  được chào bán hướng đến là thị trường cổ phiếu đại chúng.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top