Thiết kế bố trí

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Bạn đang sở hữu một thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, do chính sự đầu tư về thời gian, công sức và tài chính của mình. Bạn muốn được pháp luật bảo hộ, hay muốn được người tiêu dùng công nhận. Để có được điều đó, bạn cần phải đăng ký thiết kế bố trí mà Luật sở hữu trí tuệ đã quy định. Vậy thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được thực hiện ra sao? Và những quy định khác có liên quan, sẽ được GVLawyers trình bày cụ thể và chi tiết như sau:

Thủ tục đăng kí thiết kế bố trí tích hợp mạch bán dẫn

Bước 1: Tiếp nhận đơn.
Đơn đăng kí có thể nộp trực tiếp hoặc được gửi qua bưu điện đến trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ.
Bước 2: Thẩm định hình thức đơn đăng ký thiết kế bố trí.
Kiểm tra việc tuân thủ những quy định về hình thức đối với đơn. Từ đó, đưa ra kết luận rằng đơn có hợp lệ hay không? (Ra quyết định chấp nhận đơn đăng ký hợp lệ hay bị từ chối chấp nhận đơn).

 • Trường hợp đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn về quyết định chấp nhận đơn hợp lệ. Đồng thời nêu cụ thể đối tượng nêu trong đơn được cấp Giấy chứng nhận đăng kí thiết kế bố trí;
 • Trong trường hợp đơn đăng ký không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho người nộp đơn quyết định từ chối chấp nhận đơn.

Bước 3: Công bố đơn.
Sau khi đã có quyết định chấp nhận đơn hợp lệ, đơn đăng ký sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.
Bước 4: Thông báo dự định về cấp Giấy chứng nhận đăng kí thiết kế bố trí.
Bước 5: Ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng kí thiết kế bố trí. (Dựa theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính).

Quy trình thẩm định đơn

Thời gian thẩm định hình thức đơn đăng ký là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn để xác định xem tiêu chí có đáp ứng những yêu cầu về hình thức đơn hay không?
Đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố ở dưới hình thức tra cứu trực tiếp (không qua sao chép) tại Cục Sở hữu trí tuệ. Đối với thông tin bí mật trong đơn thì chỉ có những cơ quan có thẩm quyền và các bên có liên quan trong thủ tục hủy bỏ hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí. Hoặc là thủ tục xử lý hành vi xâm phạm quyền thì mới được phép tra cứu. Những thông tin cơ bản về Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí và đơn đăng ký thiết kế bố trí được công bố trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí.

Thời hạn bảo hộ

Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí sẽ có  hiệu lực từ ngày cấp và sẽ chấm dứt vào ngày sớm nhất, cụ thể như sau:

 • Kết thúc 10 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký;
 • Kết thúc 10 năm kể từ ngày thiết kế bố trí đó được người có quyền đăng ký. Hoặc người được người đó cho phép khai thác thương mại lần đầu tiên ở bất cư nơi đâu trên thế giới;
 • Kết thúc 15 năm kể từ ngày đã tạo ra thiết kế bố trí.

Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí

Hủy bỏ hoặc đình chỉ Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí

Thiết kế bố trí sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận thì bất cứ ai đều có quyền nộp đơn ở bất kỳ hời điểm nào để hủy bỏ toàn bộ hoặc là một phần hoặc đình chỉ Giấy chứng nhận, cụ thể như sau:

Hủy bỏ

Căn cứ để hủy bỏ Giấy chứng nhận:

 • Người được cấp Giấy chứng nhận đăng ký thiết kế bố trí  không có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận. Và cũng không được người có quyền nộp đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận chuyển nhượng quyền đó;
 • Thiết kế bố trí không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ. Giấy chứng nhận thiết kế bố trí sẽ được hủy bỏ một phần nếu phần này không đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo hộ.

Đình chỉ

Căn cứ để đình chỉ Giấy chứng nhận:

 • Chủ sở hữu tuyên bố từ chối các trách nhiệm liên quan đến quyền về Giấy chứng nhận;
 • Chủ sở hữu không còn tồn tại hoặc không có người thừa kế hợp pháp.

Xâm phạm quyền đối với thiết kế bố trí

Hành vi bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu thiết kế bố trí:

 • Sử dụng thiết kế bố trí đã được bảo hộ hoặc bất cứ phần nào có tính nguyên gốc của thiết kế bố trí, trong thời hạn văn bằng bảo hộ còn hiệu lực mà không được phép của chủ sở hữu;
 • Sử dụng thiết kế bố trí mà không có trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Khả năng đăng ký

Để được bảo hộ, thiết kế bố trí cần phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Có tính nguyên gốc;
 • Có tính mới thương mại.

Các tiêu chí này được giải thích cụ thể như sau:

Tính nguyên gốc

Thiết kế bố trí được xem là thiết kế nguyên gốc nếu đáp ứng được các tiêu chí:

 • Là kết quả lao động sáng tạo của tác giả;
 • Chưa được những người sáng tạo thiết kế bố trí và nhà sản xuất mạch tích hợp bán dẫn biết đến rộng rãi và phổ biến tại thời điểm tạo ra thiết kế bố trí đó.

Tính mới thương mại

Thiết kế bố trí được coi là có tính mới thương mại trong trường hợp:

 • Chưa được khai thác thương mại ở bất cứ nơi đâu trên thế giới trước ngày nộp đơn đăng ký;
 • Đơn đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được nộp trong thời hạn 2 năm kể từ khi thiết kế bố trí đó được người có quyền đăng ký nhằm mục đích thương mại lần đầu tiên ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa thiết kế bố trí

 • Nguyên lý, hệ thống, phương pháp, quy trình được thực hiện bởi mạch tích hợp bán dẫn;
 • Thông tin, phần mềm được chứa trong mạch tích hợp bán dẫn.

Quyền đăng ký thiết kế bố trí

Các tổ chức và cá nhân dưới đây có quyền được đăng ký thiết kế bố trí:

 • Tác giả tạo ra thiết kế bố trí do chính công sức và chi phí của mình;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư phương tiện vật chất, kinh phí cho tác giả thông qua hình thức giao việc hay thuê việc. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Thiết kế bố trí được tạo ra do sử dụng ngân sách Nhà nước thì quyền đăng ký thuộc về Nhà nước.
 • Trường hợp có nhiều cá nhân, tổ chức cùng nhau tạo ra hoặc cùng đầu tư để tạo ra thiết kế bố trí. Thì các cá nhân, tổ chức đó đều có quyền được đăng ký. Và quyền đăng ký đó chỉ được phép thực hiện nếu tất cả các tổ chức, cá nhân đó đồng ý.
 • Người được quyền đăng ký thiết kế bố trí có quyền chuyển giao quyền đăng ký đó cho tổ chức, cá nhân khác ở dưới hình thức để thừa kế, hợp đồng bằng văn bản hoặc kế thừa mà pháp luật đã quy định.

Trên đây, là những nội dung liên quan đến thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn được Luật sở hữu trí tuệ.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top