bien ban thanh ly hdtn 1

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Khi thuê nhà xong dọn đi, bạn cần ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà và trả nhà cho người cho thuê. Đây không chỉ là giấy tờ pháp lý mà còn là chứng từ đảm bảo rằng bạn chắc chắn đã không còn trách nhiệm với ngôi nhà này về sau.

Dưới đây, Công ty Luật GV Lawyers của chúng tôi xin đưa đến cho bạn đọc mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất. Mời bạn cùng tham khảo.

—————————————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

(Căn nhà số : đường………..phường :……………… quận……………….)
Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:
BÊN CHO THUÊ NHÀ: (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà:……………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:……………………….do………………………
Cấp ngày…….tháng…….năm………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
BÊN THUÊ NHÀ(Gọi tắt là Bên B)
Công ty:……………………………………………………………………………..
Trụ sở số:…………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:…………………………………………….
Do Ông (Bà):……………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số:……………………….do…………………………
Cấp ngày…….tháng…….năm…………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
Làm đại diện theo Giấy ủy quyền số:………………………………………….

Căn cứ vào hợp đồng thuê nhà đã ký giữa chúng tôi tại Phòng Công chứng số ……….ngày ………tháng………năm……….., chúng tôi thỏa thuận việc thanh lý hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày …..tháng ….năm…….

Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.

Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh lý này được hai bên ký kết và Phòng Công chứng số……………thành phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa.

Hợp đồng được lập thành……….bản, mỗi bản…………trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số………. lưu 01 bản.

Lập tại Phòng công chứng số…………… ngày………..tháng………..năm…….

BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

>> Xem thêm bài viết liên quan:

Mẫu hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh cá nhân, công ty
Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top