vn legal alert nov1120

Cập Nhật Pháp Luật Số 02 | Tháng 11 Năm 2020

Ngày 05/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 164/NQ-CP (“Nghị quyết 164/NQ-CP”) về việc tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị.

Theo đó, không áp dụng thủ tục đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong hai trường hợp sau đây:

  • Các dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014; và
  • Các dự án chưa hoặc đang thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư năm 2014 hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014 mà không phải thực hiện thủ tục chấp thuận đầu tư theo quy định của Nghị định 11/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, Chính phủ giao cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị phù hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu có liên quan và đảm bảo việc kết nối đồng bộ của các dự án trong mỗi khu vực đô thị.

Quy định trên áp dụng cho giai đoạn từ ngày 01/7/2015 (tức ngày có hiệu lực của Luật Đầu tư 2014 và Luật Nhà ở 2014) cho đến ngày Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực (tức ngày 01/01/2021).

Nghị quyết này sẽ giảm bớt gánh nặng về mặt thủ tục hành chính và chi phí cho doanh nghiệp bất động sản và kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản nhanh chóng hồi phục sau giai đoạn trầm lắng vừa qua.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top