stock 1863880 1920

Quy định về tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và vô hình do Bộ Tư pháp quản lý

Ngày  19 tháng 9 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 2402/QĐ-BTP về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định (TSCĐ), TSCĐ đặc thù và vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp. Nội dung cụ thể như sau:

Tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định

Tài sản thuộc 01 trong 02 trường hợp sau đây thì được xác định là tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp:

  • Tài sản (trừ nhà, công trình xây dựng, vật triến trúc) có nguyên giá từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên.
  • Tài sản là trang thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là TSCĐ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp thực hiện theo quy định tại Phụ lục 01, 02 kèm theo Quyết định này.

Tài sản cố định đặc thù

  • Tài sản cố định đặc thù bao gồm: Tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc không xác định được giá trị nhưng yêu cầu quản lý chặt chẽ về hiện vật; Tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định được chi phí hình thành.
  • Giá quy ước của tài sản cố định đặc thù là 10 triệu đồng, mức giá này được sử dụng để xác định nguyên giá tài sản

Tài sản cố định vô hình

  • Tiêu chuẩn nhận biết tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất mà cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã đầu tư chi phí tạo lập tài sản hoặc được hình thành qua quá trình hoạt động, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn là (i) có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên;(ii) có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.
  • Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp được quy định tại Phụ lục 02 kèm theo Quyết định này.

Quyết định 2402/QĐ-BTP có hiệu lực kể từ ngày 19/9/2019, thay thế Quyết định số 1422/QĐ-BTP ngày 01 tháng 7 năm 2016.
 
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top