luat cac to chuc tin dung nam 2024 2

Hiệu lực thi hành của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

Sáng ngày 18/1/2024, tại Kỳ thi bất ngờ lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã tiến hành thảo luận và thông qua luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 . Bất ngờ thay, những phiên bản này đã được quyết định quan trọng để đưa ra bản cập nhật tiêu điểm và điều chỉnh hệ thống quy định nhằm đáp ứng công thức và cơ sở dữ liệu mới trong chuyên ngành tài chính chính.

 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

I.Hiệu lực thi hành của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 được quy định như sau:

Năm tín dụng 2024 của tổ chức sẽ chính thức thực hiện hành động này từ ngày 7/01/2024, với một số ngoại lệ công cụ. Trong trường hợp cụ thể, tài khoản 3 của Điều 200 và tài khoản 15 của Điều 210 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025.

Với công việc có hiệu lực của Luật mới, Luật tổ chức tín dụng 2010 sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024. Tuy nhiên, một số quy định cụ thể tại các tài khoản 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12 và 14 của Điều 210 Luật tổ chức tín dụng năm 2024 sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực, không bị ảnh hưởng bởi sự kết thúc chung của Luật cũ.

Xem thêm: Thuê giáo sư tư vấn tại Đà Nẵng và những điều cần lưu ý

II. Các hành vi vi phạm nghiêm trọng theo Điều 15 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 bao gồm:

✅ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các hoạt động ngân hàng và kinh doanh khác ngoài phạm vi được quy định trong Giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.

✅ Tổ chức và cá nhân không phải là tổ chức tín dụng, ngân hàng chi nhánh nước ngoài việc thực hiện các hoạt động ngân hàng, trừ các ký hiệu giao dịch và mua chứng khoán của loại chứng khoán.

✅ Can thiệp trái luật vào hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

✅ Hoạt động của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạn chế cạnh tranh hoặc thực hiện cạnh tranh không lành mạnh có thể gây thất bại hoặc củng cố chính sách tiền tệ quốc gia, an ninh của tổ chức hệ thống chức tín dụng, lợi ích của Nhà nước, quyền lợi lợi ích của tổ chức và cá nhân.

✅ Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, người quản lý, người điều hành, và nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được gắn việc bán sản phẩm bảo hiểm nguy hiểm nguy hiểm phải làm công việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngân hàng theo mọi hình thức.

 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Hiệu lực thi hành của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

III.Quy định về luật pháp tổ chức đại diện tín dụng

Theo Điều 11 của Luật tín dụng các tổ chức năm 2024, các quy định về luật pháp đại diện của các tổ chức tín dụng được xác định rõ ràng như sau:

1.Người đại diện:

Đại diện luật pháp của tổ chức tín dụng được quy định trong Điều lệ của tổ chức và phải là một trong những người sau đây:

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng.

Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng.

2. Điều kiện cư trú:

Theo luật pháp đại diện của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt Nam. Trong trường hợp vắng mặt tại Việt Nam, họ phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác, có thể là người quản lý hoặc người điều hành tổ chức tín dụng và đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của theo luật đại diện.

3.Thông báo cho ngân hàng nhà nước

Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về đại diện pháp luật của tổ chức tín dụng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bầu cử, bổ sung chức năng đảm bảo đại diện pháp luật theo quy quy quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng hoặc khi có sự thay đổi về luật pháp đại diện. Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo thông tin này cho cơ sở đăng ký kinh doanh để cập nhật vào hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hợp lý.

 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024
Quy định về Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024

IV.Quyết định cung cấp thông tin trong Luật tín dụng chức năng 2024 

Theo Điều 12 của Luật tổ chức tín dụng năm 2024 , các quy định về việc cung cấp thông tin được xác định rõ ràng như sau:

  •  Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch và số dư trên tài khoản của tài khoản chủ theo đồng ý với tài khoản chủ.
  • Tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước về thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước cung cấp thông tin của khách hàng có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
  • Các tổ chức tín dụng và ngân hàng chi nhánh nước ngoài được phép trao đổi thông tin hoạt động của họ với nhau.
  • Khi thực hiện giao dịch với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu trung thực, chính xác, đầy đủ, đáp ứng thời gian và phải cam kết đảm nhận công việc cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu.

Trên đây là những thông tin về luật tổ chức tín dụng năm 2024. Để có thêm những thông tin hữu ích khác, các bạn vui lòng liên hệ với luật sư GV Lawyers , chúng tôi sẽ nhanh chóng tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của bạn.

Xem thêm: Định nghĩa và quy định của quyền sở hữu trí tuệ là gì ?

Rate this post
Scroll to Top