Legal Alert 7.2022 EN

Legal Alert | July 2022

On 16 June 2022, the Central Committee of the Party issueD RESOLUTION NO. 18-NQ/TW of the XIIIth Central Conference in the fifth session on “Continuing to renovate and perfect institutions and policies, improving the effectiveness and efficiency of management and use of land, creating a driving force for our country to become a developed country with high-income” (“Resolution 18”), in which, Resolution 18 sets out the goal of removing the land price bracket and determining land price on the arm’s length principle, and in 2023, the amendment to the Land Law 2013 must be completed.

1. Completing regulations on allocation and lease of land, and conversion of land use purposes. Focusing on:

  • Land allocation and lease will be conducted mainly through auction of land use rights, holding bids on land using projects; restrict and strictly regulate the cases of land allocation or lease without auctioning land use rights or holding bids on land using projects;
  • Basically implement the form of land lease with annual land use fee payment and specify the cases of one-time payment of land use fees in consistency with the nature and purpose of land use, ensuring a stable source of income and preventing losses to the state budget.

2. Completing regulations on compensation, support, relocation and land recovery for national defense and security purposes; achieving socio-economic development for national and public interests

Resolution 18 emphasizes that land recovery can only be done after the compensation, support and relocation plan is approved. In case of land recovery with family relocation, the relocation must be completed before the land is recovered. In addition, there must be specific regulations on compensation, support, and relocation so that after land recovery, land recoverees can have a place to live with equal or better life quality than before. Resolution 18 requires development and perfection of mechanisms and policies towards the fact that organizations, households and individuals with land use rights can cooperate with investors to implement projects by transferring, leasing or contributing capital in form of land use rights.

3. Removing the land prince bracket, and setting up a mechanism and method to determine land prices on the arm’s length principle

Currently, the land price bracket prescribed in Decree 96/2019/ND-CP is the basis for localities to issue land price brackets for the period of 2020-2024, however, the methods of evaluating and auctioning of land use rights are still inadequate, not consistent with the reality, and land prices are often determined much lower than the land price in the market. The difference of land price in the areas bordering between localities has not been thoroughly settled. There is also no remedy to handle violations in land price determination and land use right auction.

Therefore, Resolution 18 has set out a remarkable solution to remove the land price bracket and have a mechanism and method for determining land prices on the arm’s length principle.

4. People who own a lot of real estate and speculate on land will have to pay high taxes

Resolution 18 requires application of a higher tax rate to users who own lots of land, houses, speculate on land, delay using land, or abandoning land; in addition, preferential policies for tax, land use fees and land rent should be provided for the fields and geographical areas eligible for investment incentives; …

With the said contents, Resolution 18 actually deals with the trending issues today. However, in order for Resolution 18 to come to life and have a practical impact, it is necessary to concretize these contents in the form of laws, policies, and promptly implement these laws at the local level. We will continue to provide you with the information related to the implementation of this Resolution 18.

Legal Alert 7.2022 VN

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 07 Năm 2022

Ngày 16/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” số 18-NQ/TW (“Nghị quyết 18”), trong đó, Nghị quyết 18 đã đưa ra mục tiêu sẽ bỏ khung giá đất và xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, cũng như trong năm 2023 phải hoàn thành sửa đổi Luật Đất đai 2013.

1. Hoàn thiện các quy dịnh về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trọng tâm về

  • Thực hiện việc giao đất, cho thuê đất chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; hạn chế và quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;
  • Cơ bản thực hiện hình thức cho thuê đất trả tiền hằng năm và quy định cụ thể các trường hợp trả tiền thuê đất một lần, phù hợp với tính chất, mục đích sử dụng đất, bảo đảm nguồn thu ổn định, tránh thất thoát ngân sách nhà nước.

 2. Hoàn thiện quy dịnh về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

Nghị quyết 18 nhấn mạnh quy định việc thu hồi đất chỉ được thực hiện sau khi phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt. Đối với trường hợp thu hồi đất mà phải bố trí tái định cư thì phải hoàn thành bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Ngoài ra, phải quy định cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để sau khi thu hồi đất thì người dân có đất bị thu hồi phải có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Nghị quyết 18 đưa ra yêu cầu xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách để tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có quyền sử dụng đất tham gia với nhà đầu tư để thực hiện các dự án dưới hình thức chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

3. Bỏ khung giá đất, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường

Hiện hành, khung giá đất được quy định tại Nghị định 96/2019/NĐ-CP là cơ sở để các địa phương ban hành bảng giá đất cho giai đoạn 2020-2024, tuy nhiên các phương pháp định giá, đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, giá đất được xác định thường thấp hơn nhiều so với giá đất trên thị trường, chưa thể xử lý triệt để tình trạng chênh lệch giá đất giáp ranh giữa các địa phương, cũng chưa có chế tài xử lý hành vi sai phạm trong xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất.

Do đó, Nghị quyết 18 đã đặt ra giải pháp đáng chú ý là bỏ khung giá đất, có cơ chế và phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường.

 4. Người sở hữu nhiều nhà đất, đầu cơ đất sẽ phải chịu thuế cao

Nghị quyết 18 yêu cầu có quy định mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ đất hoang; bên cạnh đó, có chính sách ưu đãi thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phù hợp với lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư; …

Với những nội dung trên, Nghị quyết 18 đã đi thẳng vào những vấn đề nóng hiện nay. Song để Nghị quyết 18 đi vào cuộc sống, có tác động thực tế thì cần phải khẩn trương cụ thể bằng Luật, bằng chính sách và sự triển khai nhanh chóng ở cấp địa phương của các cơ quan nhà nước. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị các nội dung thực hiện Nghị quyết 18 này.

Scroll to Top