Hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân

Hướng dẫn ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình và cá nhân

Vào ngày 26/10/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định 79/2019/NĐ-CP (Nghị định 79) sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Theo đó,  hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật từng thời kỳ mà đến trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực thi hành mà chưa thanh toán hết nợ tiền sử dụng đất thì thực hiện như sau:

  • Từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021: hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.
  • Từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau: hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.
  • Từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực: hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

 

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Ngoài ra, hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định 79 có hiệu lực thì không được hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp.

Hộ gia đình, cá nhân ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực nhưng ghi nợ bằng vàng, bằng tài sản hay bằng các phương thức khác không phù hợp với quy định của pháp luật tại thời điểm ghi nợ thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan chức năng xác định lại số nợ bằng tiền theo đúng quy định của pháp luật từng thời kỳ và thực hiện thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

Đồng thời, không thực hiện ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc nhận Thông báo của cơ quan thuế về tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định 79 có hiệu lực nhưng có Đơn đề nghị ghi nợ kể từ ngày Nghị định 79 có hiệu lực trở về sau; trừ đối tượng là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 79.

Nghị định 79 có hiệu lực thi hành vào ngày 10/12/2109.
 

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top