Hợp đồng lao động mới nhất 2020

Hợp đồng lao động theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất

Hợp đồng lao động là những thoả thuận làm việc giữa người sử dụng lao động và người cung cấp lao động về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên. Bao gồm cả mức lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ khác của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được xây dựng dựa trên sự thống nhất và nhất trí của bên sử dụng lao động và người lao động. Vì vậy, trước khi ký kết chính thức để tạo giá trị pháp lý cho hợp đồng lao động,  bạn cần đọc thật kỹ các nội dung thỏa thuận. Vậy làm sao để soạn hợp đồng đúng chuẩn? Hãy cùng công ty luật GVLAWYERS tìm hiểu trong bài viết “Hợp đồng lao động theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất” dưới đây

Mẫu hợp đồng lao động được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————

………………., ngày…..tháng…….năm………….
– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.
– Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số:……/……….)
Chúng tôi, một bên là: Công ty………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….
Đại diện bởi: Ông/Bà………………………………………………………………
Sinh ngày: …………..tháng…….năm………
Số CMTND: ………….. cấp ngày ……../……./………… Tại………………..
Địa chỉ nơi cư trú………………………………………………………………………..
Chức vụ:…………………………………………………………………………………….
Và một bên là Ông/Bà…………………………………………………………….
Sinh ngày: ….tháng……… năm………………………Giới tính:……………….
Số CMTND:……………….cấp ngày………………….Tại………………………
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………….
Thỏa thuận ký kết mẫu hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

1) Công việc:
Chức vụ:………………………………………………………………………………..
Công việc phải làm:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty:………………………………………………………………..

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

Mẫu hợp đồng lao động có thời hạn:……………tháng
Bắt đầu từ………………..đến hết…………………………………………..

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

1) Thời giờ làm việc:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
2) Thời gian nghỉ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động

Quyền lợi:

 • Mức lương theo thời gian: Mức lương chính: ……………………………………..đồng/tháng
 • Phụ cấp: Trách nhiệm:……………………………………………….đồng/tháng
 • Chế độ nâng lương:……………………………………………………….
 • Hình thức trả lương: Theo thời gian
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.
 • Bảo hiểm sức khỏe

Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.
Nghĩa vụ:
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
XEM THÊM: Phụ lục hợp đồng lao động mới nhất

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo mẫu hợp đồng lao động.
 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong mẫu hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.
 • Điều hành người các nhân viên để hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

Điều 6: Các nội dung khác:

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:
Chế độ:
Ăn trưa: ………………………………………….đồng/tháng
Các khoản hỗ trợ:

 • Xăng xe:……………………………../tháng
 • Điện thoại: …………………………….. đồng/tháng
 • Hỗ trợ nhà ở:…………………………….. đồng/tháng

Các khoản phúc lợi khác:

 • Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ……………………………../người
 • Người lao động kết hôn:……………………………..
 • Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2019 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
 • Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 15 tháng 01 năm 2019.

XEM THÊM: Dịch vụ tư vấn và giải đáp thắc mắc về lao động và việc làm

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

Mẫu hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động theo thông tư 21/2003 với nội dung cập nhật mới nhất

TÊN ĐƠN VỊ……………..
………………………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: …………………… ……….., ngày……tháng……năm……

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông/Bà: …………………………………………….Quốc tịch:………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………………
Đại diện cho: ………………………………………………..Điện thoại:……………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………
Và một bên là Ông/Bà:………………………………………………………..Quốc tịch:…………………
Sinh ngày:………………………………………….Tại:……………………………………………………….
Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………..
Số CMTND:………………………………Cấp ngày:………………………………………Tại:…………….
Số sổ lao động (nếu có):……………………Cấp ngày:…………………..Tại……………………………
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng

 • Loai hợp đồng lao động:…………………………………………………………………………..
 • Từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……
 • Thử việc từ ngày …. tháng …. năm …. đến ngày …. tháng …. năm ……
 • Địa điểm làm việc:………………………………………………………………………………….
 • Chức danh chuyên môn: ………………………………………Chức vụ (nếu có):………………
 • Công việc phải làm:…………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ làm việc

 • Thời giờ làm việc:…………………………………………………………………………………..
 • Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm:……………………………………………………

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

1. Quyền lợi:

 • Mức lương chính hoặc tiền công:………………………………………………………………..
 • Phương tiện đi lại làm việc:……………………………………………………………………….
 • Phụ cấp gồm:…………………………………………………………………………………………
 • Được trả lương vào các ngày:……………………………………………………….. hàng tháng.
 • Hình thức trả lương:…………………………………………………………………………………….
 • Chế độ nâng lương:……………………………………………………………………………………..
 • Tiền thưởng:………………………………………………………………………………………………
 • Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết…):………………………………………….
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm:…………………………………………………………………
 • Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế:………………………………………………………………
 • Chế độ đào tạo:………………………………………………………………………………………
 • Những thỏa thuận khác:……………………………………………………………………………

2. Nghĩa vụ:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động …………..
 • Bồi thường vi phạm và vật chất:…………………………………………………………………

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có).

2. Quyền hạn:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc?)
 • Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 5: Điều khoản thi hành

 • Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước tập thể, trường hợp chưa có thỏa ước tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.
 • Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm ….. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại …. ngày …. tháng …. năm …..

NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ký tên)

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

(Ký tên, đóng dấu)

XEM THÊM: Dịch vụ soạn thảo hợp đồng

Tóm lại vấn đề “Hợp đồng lao động theo mẫu được sử dụng phổ biến nhất”

Trên đây là hai mẫu hợp đồng lao động với nội dung đã được cập nhật dựa trên những điều khoản được cập nhật trong bộ luật Lao động và Việc làm. Hi vọng bài viết này đã cung cấp những thông tin hữu ích mà bạn đọc đang tìm kiếm

5/5 - (505 votes)
Scroll to Top