30

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 08 Năm 2023

Nhằm đẩy nhanh công tác giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) góp phần tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa, ngày 09/8/2023, Tổng Cục thuế đã ban hành Công điện số 07/CĐ-TCT (“Công điện số 07”) về việc đẩy mạnh giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT để yêu cầu các cơ quan thuế khẩn trương thực hiện ngay các nội dung có tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp sau đây:

  • Rà soát cụ thể từng hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT

Tổng Cục thuế yêu cầu các Cục thuế rà soát công tác phân loại hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng quy định, đồng thời phải ra soát đến từng hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đặc biệt là hồ sơ đã được phân loại kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

  • Hoàn thuế ngay đối với các hồ sơ được xác định là đủ điều kiện hoàn thuế

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT mà cơ quan thuế đã kết thúc kiểm tra, xác định đủ điều kiện hoàn thuế thì thực hiện giải quyết hoàn thuế ngay cho doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có số vốn từ việc hoàn thuế để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh.

  • Hoàn thuế cho doanh nghiệp xuất khẩu nếu quá thời gian kiểm tra mà chưa phát hiện hành vi gian lận về thuế

Đối với các hồ sơ đề nghị hoàn thuế của doanh nghiệp xuất khẩu đang được kiểm tra, xác minh mà đã quá thời hạn giải quyết theo quy định, trường hợp kết quả kiểm tra, xác minh đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện các hành vi gian lận về thuế thì cơ quan thuế căn cứ hồ sơ và các tài liệu kèm theo của doanh nghiệp cung cấp để xác định số thuế đủ điều kiện hoàn thuế và thực hiện giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Rate this post
Scroll to Top