Các loại cổ phần

Các loại cổ phần cần nhận biết trong công ty cổ phần

Bạn đang tìm hiểu về các loại cổ phần, cổ phần là hình thức thể hiện vốn điều lệ của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần được xem là cổ đông. Cổ đông có thể là tổ chức hoặc cá nhân. Tùy theo loại cổ phần mà họ sở hữu, sẽ có những cái tên gọi khác nhau. Mời bạn đọc tham khảo bài viết “Các loại cổ phần cần nhận biết trong công ty cổ phần“. Để hiểu hơn về các loại cổ phần.

Các loại cổ phần

Theo Điều 113 của Luật Doanh Nghiệp 2014, công ty cổ phần bắt buộc phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi là cổ đông phổ thông. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần cũng có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

  • Cổ phần ưu đãi cổ tức;
  • Cổ phần ưu đãi hoàn lại;
  • Cổ phần ưu đãi biểu quyết;
  • Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

các loại cổ phần

Chỉ có các tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập có quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong thời gian 3 năm. Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập bị chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.
Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức hay cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc được Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Trong các loại cổ phần, thì cổ phần phổ thông không chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Trong khi đó, Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
Phân loại cổ phần

Phân biệt các loại cổ phần

Cổ phần phổ thông Cổ phần ưu đãi
Cổ phần ưu đãi biểu quyết Cổ phần ưu đãi cổ tức Cổ phần ưu đãi hoàn lại
Khái niệm Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có trong công ty cổ phần Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn cổ phần phổ thông. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết được Điều lệ công ty quy định Là cổ phần được trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hay mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức thường và cổ tức cố định. Cổ tức cố định không phụ thuộc dựa vào kết quả kinh doanh của công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể, phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức. Là cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hay theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại
Đặc điểm Không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Mỗi cổ phần phổ thông chỉ có một phiếu biểu quyết Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông sở hữu không có quyền biểu quyết hay dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Và cũng không có quyền biểu quyết hay dự họp Đại hội đồng cổ đông và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Người sở hữu Cổ đông phổ thông Trong các loại cổ phần, cổ phần này  do Tổ chức được Chính phủ ủy quyền, cũng như cổ đông sáng lập Do điều lệ quy định hay Đại hội đồng cổ đông quyết định Do điều lệ quy định hay Đại hội đồng cổ đông quyết định
Hiệu lực Không quy định Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong vòng 3 năm. Kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời gian đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông. Không quy định Không quy định
Chuyển nhượng Được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119,  khoản 1 Điều 126 Luật Doanh Nghiệp 2014 Không được
chuyển nhượng
Được chuyển nhượng Được
chuyển nhượng

các loại cổ phần

XEM THÊM: 5 bước để mua cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam

Tóm lại vấn đề

Cổ phần là một hình thức giúp doanh nghiệp có thể huy động vốn với số lượng lớn. Với các loại cổ phần khác nhau sẽ có những đặc điểm khác nhau. Nhằm đem lại những lợi ích khác biệt cho người sở hữu. Với bài viết này, hy vọng sẽ mang lại thông tin hữu ích đến bạn đọc.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top