world justice project gvl

World Justice Project 2017 – 2018

The World Justice Project (WJP) has published the “Rule of Law Index” of 2017-2018. Lawyer Tran Thanh Tung and lawyer Nguyen Van Quynh of GV Lawyers were honoured to be mentioned in the list of experts from Vietnam who provided excellent contributions to this annual report.

WJP is the world’s leading source for original and independent data on the rule of law.

WJP prepared a report relying on more than 110,000 household and expert surveys from 113 countries and jurisdictions to measure how the rule of law is experienced and perceived in practical, everyday situations by the general public worldwide.

Performance is measured using 44 indicators across eight primary rule of law factors, each of which is scored and ranked globally and against regional and income peers: Constraints on Government Powers, Absence of Corruption, Open Government, Fundamental Rights, Order and Security, Regulatory Enforcement, Civil Justice, and Criminal Justice.

wjp gvl

Rate this post
world justice project gvl

World Justice Project 2017 – 2018

Dự án Tư pháp Thế giới (WJP) đã công bố “Chỉ số Pháp quyền” năm 2017-2018. Luật sư Trần Thanh Tùng và luật sư Nguyễn Văn Quynh của GV Lawyers vinh dự được vinh danh trong danh sách các chuyên gia đến từ Việt Nam đã có những đóng góp xuất sắc cho báo cáo thường niên này.

WJP là nguồn hàng đầu thế giới về dữ liệu gốc và độc lập về pháp quyền.

WJP đã chuẩn bị một báo cáo dựa trên hơn 110.000 cuộc khảo sát hộ gia đình và chuyên gia từ 113 quốc gia và khu vực tài phán để đo lường mức độ kinh nghiệm và nhận thức của pháp quyền trong các tình huống thực tế, hàng ngày của công chúng trên toàn thế giới.

Hiệu suất được đo lường bằng cách sử dụng 44 chỉ số trên 8 yếu tố pháp quyền chính, mỗi yếu tố được tính điểm và xếp hạng trên toàn cầu và so với các đồng nghiệp trong khu vực và thu nhập: Ràng buộc về quyền lực của chính phủ, Không có tham nhũng, Chính phủ cởi mở, Quyền cơ bản, Trật tự và An ninh, Thực thi quy định , Tư pháp dân sự và Tư pháp hình sự.

wjp gvl

Rate this post
Scroll to Top