viet giay vay tien bang tay 1

Cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

Thực hiện vay tiền, vay nợ để có thể đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của các bên việc thực hiện viết giấy vay tiền là điều cần thận và quan trọng. Vậy viết giấy vay tiền bằng tay ra sao cho đúng? Viết giấy vay tiền bằng tay có hợp pháp. Mẫu viết giấy vay tiền bằng tay được thể hiện ra sao? Mời các bạn tham khảo thông tin mà Luật GV Lawyers chia sẻ trong bài viết dưới đây nhé!

viết giấy vay tiền bằng tay
Cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

Tìm hiểu giấy vay tiền là giấy gì?

Giấy vay tiền là một giao dịch dân sự thể hiện rõ quyền và nghĩa vụ dân sự giữa bên cho vay tiền và bên vay tiền. Giấy vay tiền là một văn bản được dùng khi các bạn có nhu cầu vay tài chính của một cá nhân, tập thể nào đó và là căn cứ có pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan, tránh các trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp không đáng có.

Việc vay tiền diễn ra rất phổ biến dưới rất nhiều hình thức. Trường hợp vay tiền không có giấy tờ hoặc chỉ có giấy biên nhận gây ra rất nhiều rủi ro cho bên vay tiền. Hoặc có giấy vay tiền nhưng không đảm bảo đầy đủ giá trị pháp lý cũng gây ra rất nhiều rủi ro cho cả hai bên. Vì vậy khi xác lập giao dịch cho vay tiền, các bên có thể viết giấy vay tiền bằng tay nhưng cần phải đảm bảo nội dung chặt chẽ để ràng buộc quyền và lợi ích của các bên, làm căn cứ giải quyết khi có tranh chấp.

viết giấy vay tiền bằng tay
Giấy vay tiền viết bằng tay – bằng chứng pháp lý giúp bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai chi tiết mẫu CT01 tờ khai thay đổi thông tin cư trú mới nhất

Mẫu giấy vay tiền bằng tay mới nhất năm 2023

Mẫu giấy cho vay tiền viết tay đơn giản và mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:…………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:………………………………………………

Số CMTND:…….Ngày cấp:…… Nơi cấp:…………

HKTT:……………………………………… …………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… …………

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:………………………………… ……………

Số CMTND:……….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:……

HKTT:……………………………………… ………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………… ………………

Bên A đồng ý cho bên B vay tiền với nội dung sau:

Số tiền cho vay bằng số: ……………………..….VND

(Số tiền bằng chữ:………………………………………..)

Mức lãi suất:…………………………..……………………

Thời điểm thanh toán:…………………..…………………

 • Thời điểm thanh toán lãi:………………..…………………
 • Thời điểm thanh toán gốc:…………………………………

Phương thức thanh toán:………………….…………………..

Cam kết của các bên:……………………………………………

BÊN CHO VAY                                                                                         BÊN VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên)

viết giấy vay tiền bằng tay (3)
Cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

Mẫu giấy vay tiền đơn giản và mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………….., ngày …… tháng ….. năm ……

GIẤY VAY TIỀN

1/ Thông tin bên vay:

Ông: ……………………………………………………………………. Ngày sinh: …………………..

CMND số: ……………………… do Công an tỉnh …………… cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Bà: …………………………………… Ngày sinh: ……………………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm…….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

Ông ……. và bà ……. là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ngày …………. Nơi đăng ký …………….

2/ Thông tin bên cho vay:

Ông: ……………………………………………………….. Ngày sinh: ……………………………….

CMND số: ………………………… do Công an tỉnh ……………. cấp ngày…..tháng…..năm….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Bà: …………………………………………….. Ngày sinh: …………………………………………..

CMND số: ……………………. do Công an tỉnh…………….cấp ngày…..tháng………năm…….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………….

Ông ………………………… và bà ………… là vợ chồng theo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn số ………………. ngày …………………….. Nơi đăng ký …………………..

3/ Tài sản vay và lãi suất vay:

Bên vay tự nguyện vay của bên cho vay Số tiền là: ………………… đồng, bằng chữ: ……..

Với lãi suất: ……%/tháng, trong thời hạn …………… tháng, kể từ ngày: ……………………..

Những thỏa thuận khác: (thỏa thuận gì thì ghi vào, ví dụ trả lãi theo tháng, quí hay tới hạn, vốn cho trả dần hay trả 1 lần khi tới hạn ………. Tài sản bảo đảm: ……………………………….. Có thể viết sẵn giấy ủy quyền sử dụng, bán ngôi nhà đó (có chữ ký hợp pháp) cho bên cho vay – nếu cần)

4/ Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………..

5/ Cam kết:

Bên vay cam kết sẽ thanh toán nợ gốc và lãi theo đúng nội dung đã thỏa thuận nêu trên. Nếu sai, bên vay hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và sẵn sàng phát mãi tài sản do bên vay làm chủ sở hữu để thanh toán cho bên cho vay.

Bên vay                                                                                          Bên cho vay

Người làm chứng                  Xác nhận của UBND xã/phường/phòng công chứng (nếu có)

Xem thêm: Tải mẫu đơn xin ly hôn mới nhất kèm theo hướng dẫn kê khai chi tiết

Hướng dẫn về cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

 • Phần đầu của viết giấy vay tiền bằng tay là quốc hiệu, tiêu ngữ;
 • Tên hợp đồng (Hợp đồng cho vay tiền);
 • Nội dung cụ thể trong hợp đồng vay:

(1) Ghi các thông tin cụ thể của bên cho vay và bên vay tiền; số tiền cho vay thời hạn vay/cho vay bao lâu, ghi cụ thể từ ngày nào đến ngày nào;… Cá nhân là chủ thể của hợp đồng vay tiền phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

(2) Thỏa thuận cụ thể về mức lãi suất cho vay tiền. Ví dụ bên vay đồng ý vay số tiền ABC với lãi suất là…..% một tháng kể từ ngày nhận tiền. Tiền lãi hàng tháng sẽ được trả vào ngày….tính từ ngày vay tiền; khi trả chậm thì mức lãi là….% một tháng. Do sự thỏa thuận của các bên liên quan trong hợp đồng vay có thể thỏa thuận về mức lãi suất phải trả hoặc không có lãi suất.

(3) Quyền và nghĩa vụ của các bên:

Quyền và nghĩa vụ chi tiết của bên cho vay: giao tiền cho bên vay đầy đủ và đúng với số lượng theo như đã thỏa thuận; không được yêu cầu bên vay thực hiện trả tiền trước thời hạn quy định; trừ trường hợp các bên đã có thỏa thuận khác,….

Quyền và nghĩa vụ của bên vay tiền. Khi đến thời hạn trả tiền phải thực hiện trả đầy đủ theo như thỏa thuận; trả lãi đúng ngày đã thỏa thuận (nếu có),….

(4) Phương thức xử lý khi không may xảy ra tranh chấp. Khi các bên đã thỏa thuận xong hợp đồng phải ký vào hợp đồng theo thỏa thuận và mỗi bên sẽ giữ một bản. Tùy theo thỏa thuận thì có thể công chứng hay chứng thực hợp đồng vay.

viết giấy vay tiền bằng tay
Hướng dẫn về cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

Xem thêm: Top 8 trung tâm giới thiệu việc làm hà nội uy tín

Tìm hiểu viết giấy vay tiền bằng tay có hợp pháp?

Tại Điều 119 của Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về hình thức giao dịch dân sự như sau:

 1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể.

Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

 1. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.

Theo quy định trên thì việc vay tiền có thể được thực hiện qua hình thức giấy viết tay, hoặc qua lời nói, qua hợp đồng…

Bên cạnh đó, tại Điều 463 – Hợp đồng vay tài sản của Bộ luật Dân sự 2015 có đề cập đến hợp đồng vay tài sản như sau:

Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Tại Điều 117 về Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự 2015 có quy định về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự.

 1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập;
 3. b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện;
 4. c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 5. Hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.

Như vậy, giấy vay tiền là một dạng của hợp đồng vay mượn tài sản và để giấy vay tiền viết bằng tay hợp pháp thì phải đảm bảo các điều kiện nêu trên.

Đối với hợp đồng vay tiền thì trong luật cũng không có yêu cầu phải công chứng chứng thực. Nếu viết giấy vay tiền bằng tay hợp pháp thì người cho vay hoàn toàn có thể lấy lại tiền khi đến hạn.

viết giấy vay tiền bằng tay
Cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận

Trên đây là những thông tin chia sẻ về cách viết giấy vay tiền bằng tay đúng pháp luận để các bạn tham khảo, mong rằng sẽ hữu ích. Mọi thông tin cần hỗ trợ và tư vấn pháp lý về các vấn đề liên quan đến vay nợ, thế chấp…, hãy liên hệ ngay đến Luật GV Lawyers để được hỗ trợ tư vấn nhé!

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Rate this post
Scroll to Top