thoi han gop von dieu le 3

Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay 

Việc xác định thời hạn góp vốn điều lệ là một phần quan trọng của quy trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật.

Trong bài viết này, Global Vietnam Lawyers sẽ giúp bạn tìm hiểu kỹ hơn, nhấn mạnh vào các quy định và điều kiện mà doanh nghiệp cần phải tuân theo khi góp vốn điều lệ. 

I. Thời hạn góp vốn điều lệ đối với các loại hình công ty 

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

 

Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay 
Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay

2. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên 

Chủ sở hữu công ty phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.

Trong thời hạn này, chủ sở hữu công ty có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp đã cam kết.

3. Đối với công ty cổ phần

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn.

Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời gian vận chuyển nhập khẩu, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

4. Đối với công ty hợp danh

Thành viên hợp danh và thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. Trường hợp thành viên hợp danh không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.

 

Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay 
Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay

Xem thêm: Tư vấn pháp lý về mô hình kinh doanh

II. Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết đối với các loại hình công ty 

1. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

2.Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này, chủ sở hữu công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ bằng giá trị số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ vốn điều lệ.

Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày cuối cùng công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ theo quy định tại khoản này.

Lưu ý: Chủ sở hữu công ty phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ theo quy định tại Điều này.

3. Đối với công ty cổ phần

Trường hợp sau thời hạn quy định, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện theo quy định sau đây:

  1. a) Cổ đông chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua đương nhiên không còn là cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;
  2. b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;
  3. c) Cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;
  4. d) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số cổ phần chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập.

4. Đối với công ty hợp danh

Trường hợp có thành viên góp vốn không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp đủ được coi là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty; trong trường hợp này, thành viên góp vốn có liên quan có thể bị khai trừ khỏi công ty theo quyết định của Hội đồng thành viên.

 

Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay 
Thời hạn góp vốn điều lệ với các loại hình công ty hiện nay

Kết luận 

Việc hiểu rõ và tuân thủ thời hạn góp vốn điều lệ là chìa khóa quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường kinh doanh đầy thách thức hiện nay. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ pháp luật, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định và thành công của doanh nghiệp.

Để nhận tư vấn chi tiết về vốn điều lệ công ty như góp vốn, tăng giảm vốn điều lệ, quý khách vui lòng liên hệ đến số hotline 028 3622 3555 hoặc gửi yêu cầu tư vấn đến địa chỉ email info@gvlawyers.com.vn

Xem thêm:

M&A – giao dịch mua bán & sáp nhập doanh nghiệp/ dự án

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Rate this post
Scroll to Top