quyet dinh xu ly boi thuong thiet hai 1

Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại

Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, mức độ bồi thường thiệt hại phải được xem xét và căn cứ theo ba yếu tố chính: lỗi, mức độ thiệt hại thực tế và hoàn cảnh thực tế của gia đình, nhân thân và tài sản của người lao động.

Điều 71 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP đưa ra quyết định xử lý bồi thường thiệt hại cụ thể về trình tự và thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại.

Thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại

Theo khoản 2 điều 130 của Bộ luật Lao động, trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại được quy định như sau:

1. Khi phát hiện người lao động thực hiện các hành vi làm hỏng, làm mất dụng cụ, thiết bị hoặc tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác được giao cho họ, dẫn đến thiệt hại tài sản hoặc vi phạm quy định về tiêu hao vật tư, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động tường trình bằng văn bản về sự việc đó.

quyet dinh xu ly boi thuong thiet hai 1

2.Trong quyết định xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của Điều 72 trong Nghị định này, người sử dụng lao động thực hiện cuộc họp như sau:

a) Người sử dụng lao động cần thông báo ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp bồi thường thiệt hại. Thông báo này gửi đến các bên cần tham dự, bao gồm các bên được quy định tại điểm b và điểm c trong khoản 1 của Điều 122 trong Bộ luật Lao động, cùng với thẩm định viên về giá nếu có. Đảm bảo mọi bên nhận được thông báo trước khi cuộc họp diễn ra. Nội dung thông báo cần chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức họp, cũng như họ tên của người bị xử lý bồi thường thiệt hại và hành vi vi phạm;

b) Khi nhận được thông báo từ người sử dụng lao động, mọi bên cần tham dự họp theo quy định tại điểm a phải xác nhận tham dự họp với người sử dụng lao động. Trong trường hợp một trong các bên không thể tham dự theo thời gian và địa điểm đã thông báo, thì người lao động và người sử dụng lao động sẽ thỏa thuận về việc thay đổi thời gian và địa điểm. Nếu không đạt được thỏa thuận, người sử dụng lao động sẽ quyết định về thời gian và địa điểm họp;

c) Cuộc họp bồi thường thiệt hại được người sử dụng lao động tổ chức theo thời gian và địa điểm đã thông báo tại điểm a và điểm b. Trong trường hợp một trong các bên cần tham dự họp theo quy định tại điểm a không xác nhận hoặc vắng mặt, người sử dụng lao động vẫn tiến hành họp xử lý bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động cần thông báo ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp bồi thường thiệt hại.
Người sử dụng lao động cần thông báo ít nhất 05 ngày làm việc trước khi tổ chức cuộc họp bồi thường thiệt hại.

3.Trong cuộc họp xử lý bồi thường thiệt hại, nội dung của cuộc họp phải được ghi lại trong biên bản, và việc này phải được thực hiện trước khi cuộc họp kết thúc. Biên bản này cần có chữ ký của tất cả những người tham dự cuộc họp theo quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này. Trong trường hợp có người không ký vào biên bản, người ghi biên bản cần rõ ràng ghi tên và lý do tại sao người đó không ký (nếu có).

4.Trong thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại, quyết định xử lý bồi thường phải được ban hành. Quyết định này cần nêu rõ các điều sau:

  • Mức độ thiệt hại: Đề cập đến số lượng và giá trị thiệt hại gây ra.
  • Nguyên nhân thiệt hại: Chỉ ra nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc phát sinh thiệt hại.
  • Mức độ bồi thường thiệt hại: Xác định số tiền hoặc các phương tiện khác để bồi thường cho thiệt hại.
  • Thời hạn và hình thức bồi thường: Chỉ ra thời gian và cách thức cụ thể để thực hiện bồi thường.

Sau khi ban hành, quyết định này cần được gửi đến tất cả các thành phần được yêu cầu tham dự cuộc họp theo quy định tại điểm a khoản 2 của Điều này.

5. Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự. Điều này áp dụng cho những trường hợp không rõ ràng hoặc không được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động. Quy định của Bộ luật Dân sự sẽ giúp điều chỉnh và giải quyết các tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại một cách công bằng và phù hợp với quy định pháp luật.

Các quy định này định hướng cho việc giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại một cách cụ thể và khách quan, tạo điều kiện cho sự công bằng và hợp tác giữa các bên trong quá trình xử lý và giải quyết tranh chấp.

Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự
Các trường hợp bồi thường thiệt hại khác sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự

Trên đây là các thông tin về Quyết định xử lý bồi thường thiệt hại. Nếu cần tư vấn cụ thể hơn, Quý khách hãy liên hệ đến GV Lawyers để nhận được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất.

Xem thêm: Thời hiệu xử lý bồi thường thiệt hại

Rate this post
Scroll to Top