luat thuong mai moi nhat

Tìm hiểu về luật thương mại mới nhất 2024

Bộ luật thương mại mới nhất 2024 chính là bộ luật thương mại 2005. Luật quy định mọi hoạt động kinh doanh được diễn ra trên lãnh thổ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

I. Luật thương mại mới nhất

Luật Thương mại mới nhất được ban hành theo năm 2005, quy định chi tiết về các hoạt động thương mại của cá nhân và tổ chức pháp nhân tham gia vào lĩnh vực này.

Nó tổ chức một hệ thống các quy định pháp luật để điều chỉnh đầy đủ các hành vi thương mại, xác định rõ vị thế pháp lý của những người tham gia thương mại và đặt ra những nguyên tắc và tiêu chuẩn pháp lý trong quá trình hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Luật Thương mại 2005, với tổng cộng 09 chương và 324 Điều, đã trải qua quá trình sửa đổi và bổ sung bằng một số văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

 • Luật quản lý ngoại thương năm 2017 số 05/2017/QH14 của Quốc hội: Có hiệu lực chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, văn bản này đã ảnh hưởng đến nội dung và quy định của Luật Thương mại 2005, điều chỉnh và bổ sung những điều cần thiết trong lĩnh vực quản lý ngoại thương.
 • Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 số 44/2019/QH14 của Quốc hội: Có hiệu lực chính thức từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, văn bản này đã thay đổi và bổ sung các điều liên quan đến thương mại rượu, bia, và các sản phẩm liên quan, tăng cường các biện pháp phòng và chống tác hại của các sản phẩm này đối với sức khỏe cộng đồng.
 • Các sửa đổi và bổ sung như trên là biểu hiện của sự không ngừng thay đổi và hoàn thiện trong lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam. Những điều chỉnh này không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của các bên tham gia mà còn góp phần vào quá trình phát triển pháp luật của đất nước, đồng thời thích ứng với nhu cầu và thách thức của mỗi giai đoạn phát triển.
luật thương mại mới nhất
Tìm hiểu về luật thương mại mới nhất 2024

Các quy định bị bãi bỏ của Luật Thương mại 2005 đã được thực hiện thông qua các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Dưới đây là danh sách các điều và khoản đã bị bãi bỏ, cùng với thông tin chi tiết:

 • Khoản 3 Điều 28 Luật Thương mại 2005: Khoản này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Khoản 3 Điều 29 Luật Thương mại 2005: Khoản này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Khoản 4 Điều 30 Luật Thương mại 2005: Khoản này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 31 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 33 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Theo quy định tại Điểm b khoản 3 Điều 35 của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số 44/2019/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 • Điều 242 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 243 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 244 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 245 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 246 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
 • Điều 247 Luật Thương mại 2005: Điều này đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 3 Điều 112 của Luật Quản lý Ngoại thương số 05/2017/QH14, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

luật thương mại mới nhất

II. Chủ thể của luật thương mại mới nhất 

Hoạt động thương mại được quy định chủ yếu bởi các chủ thể trong Luật Thương mại năm 2005, bao gồm:

Thương nhân: Chủ thể chính tham gia hoạt động thương mại, được định nghĩa và quy định tại Điều 1 của Luật Thương mại 2005.

Tổ chức cá nhân khác hoạt động có liên quan đến lĩnh vực thương mại: Bao gồm các tổ chức cá nhân mà hoạt động của họ có ảnh hưởng đến lĩnh vực thương mại, có thể bao gồm các tổ chức tài chính, tổ chức chứng khoán, hay bất kỳ tổ chức cá nhân nào tham gia vào các giao dịch thương mại.

Cá nhân hoạt động thương mại độc lập và thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh: Bao gồm các cá nhân tham gia hoạt động thương mại một cách tự do, không phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan chức năng. Điều này thường áp dụng cho các hoạt động nhỏ, cá nhân và không liên tục.

Đây là các chủ thể quan trọng đóng vai trò trong cấu trúc và quản lý của hoạt động thương mại, giúp xây dựng và duy trì sự minh bạch và công bằng trong môi trường kinh doanh.

luật thương mại mới nhất
Chủ thể của luật thương mại mới nhất

III. Luật thương mại mới nhất 2024 quy định như thế nào về việc thực hiện đúng hợp đồng

Luật Thương mại mới nhất 2024 chủ yếu quy định về chế tài khi hợp đồng không được thực hiện đúng như thỏa thuận. Theo Điều 297 của Luật Thương mại mới nhất các quy định chính về việc buộc thực hiện đúng hợp đồng có thể được mô tả như sau:

1.Bên vi phạm hợp đồng (bên bán, bên cung ứng dịch vụ)

Nếu giao thiếu hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ không đúng như hợp đồng, bên vi phạm phải cung ứng đầy đủ theo số lượng đã ký kết hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

Trong trường hợp giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ kém chất lượng, bên vi phạm phải loại trừ khuyết tật của hàng hóa, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng.

2.Chế tài

Bên bị vi phạm có quyền mua hàng, nhận cung ứng dịch vụ từ một bên khác để thay thế theo đúng loại hàng hoá, dịch vụ ghi trong hợp đồng. Bên vi phạm phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí liên quan nếu có.

Có quyền tự sửa chữa khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ và bên vi phạm phải trả các chi phí thực tế hợp lý.

Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu nhận hàng, trả tiền hoặc thực hiện các nghĩa vụ khác đã quy định trong hợp đồng.

3.Gia hạn và thương lượng

Các bên có thể thỏa thuận về việc sử dụng tiền để bồi thường hoặc gia hạn thêm một khoảng thời gian phù hợp để bên vi phạm có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hợp đồng.

Trong trường hợp không thỏa thuận được, bên bị vi phạm không được áp dụng các hình thức chế tác khác ngoài phạt vi phạm hay bồi thường thiệt hại. Điều này nhấn mạnh tính minh bạch và công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp thương mại.

luật thương mại mới nhất
Luật thương mại mới nhất 2024 quy định như thế nào về việc thực hiện đúng hợp đồng

Hy vọng những nội dung hữu ích về luật thương mại mới nhất 2024 mà GV Lawyers chia sẻ ở trên đã giúp bạn hiểu hơn về luật này. Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi qua hotline +84 (28) 3622 3555 hoặc gửi về mail info@gvlawyers.com.vn. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn.

Xem thêm:  Tố tụng dân sự là gì? Quy tắc tố tụng là gì?

Rate this post
Scroll to Top