Luat bao ve moi truong moi nhat 1

Những điểm thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2020, Quốc Hội đã thông qua Luật Bảo Vệ Môi Trường mới nhất , có kế hoạch hiệu quả từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thay thế cho Luật Bảo Vệ Môi Trường cũ năm 2014. Dưới đây, Global Vietnam Lawyers sẽ xem xét một số điểm mới quan trọng được đưa ra trong bộ luật năm 2020. Hãy cùng đón xem và cập nhật những thông tin mới nhất của mình. 

Luat bao ve moi truong moi nhat 2
Những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

I. Vì sao có luật sửa đổi bảo vệ môi trường 2014

Luật Vệ Bảo Môi Trường 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 23 tháng 6 năm 2014 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Tuy nhiên đã được áp dụng trong hơn 05 năm , Nhưng trong khoảng thời gian này, tình hình kinh tế – xã hội, tình trạng môi trường trong nước, và xu hướng môi trường toàn cầu đã trải qua nhiều thay đổi lớn nên Luật BVMT 2014 đã được thực hiện. Đặc biệt, ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

Trong quá trình thực thi Luật BVMT 2014, đã có một số chế độ và vấn đề không hoàn hảo, bao gồm:

  1. Một số quy định trong lĩnh vực Bảo vệ Môi trường trong luật vẫn chưa phù hợp, chưa phản ánh đúng tình hình thực tế và thiếu cụ thể. Dẫn đến việc làm khai chậm công việc, không thích nghi với các nhà phát triển thực tế và hội nhập quốc tế yêu thích.
  2. Cơ chế và chính sách về Bảo Môi Trường vẫn chưa đủ hoạt động, chưa đồng bộ với hệ thống kinh tế thị trường. Các nội dung, trách nhiệm, phân phối quản lý nhà nước về Bảo Vệ Môi trường vẫn còn phân tán, chồng chéo, không hiệu quả, và chưa đảm bảo rõ ràng trách nhiệm. Còn thiếu cơ chế phù hợp để kích thích hiệu quả tham gia của toàn xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng trong công tác BVMT.
  3. Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường vẫn còn rời rạc và chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt trong việc giải quyết các vấn đề đa ngành, đa vùng và cả quốc gia. Việc vi phạm luật BVMT vẫn diễn ra phức tạp, trong khi công việc kiểm tra và xử lý vi phạm chưa đủ quan tâm.
  4. Quy trình hành động chính liên quan đến môi trường vẫn còn nhanh, phức tạp, chồng chéo và không có hiệu quả. Điều này dẫn đến cùng một dự án hoặc chủ đầu tư phải tiến hành nhiều thủ tục liên tục liên quan đến môi trường với nhiều bên và cơ quan nhà nước.
  5. Có nhiều vấn đề mới mà Luật BVMT 2014 chưa có ngôn ngữ hành động để giải quyết, bao gồm các hoạt động từ biến khí hậu, môi trường ninh, an ninh sinh thái, Yêu cầu cần cập nhật và điều chỉnh pháp luật về BVMT với các giải pháp hợp lý và đáp ứng yêu cầu mới.
Luat bao ve moi truong moi nhat 3
Những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

Xem thêm: Đối tượng của Hiệp định hợp nhất và bảo vệ đầu tư quốc tế

II. Những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

1. Cộng đồng dân cư được coi là một phần quan trọng trong công tác Bảo Vệ Môi Trường (BVMT).

Trong thời gian gần đây, cộng đồng dân cư đã đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong công việc Bảo Vệ Môi Trường (BVMT), đặc biệt là thông tin qua việc phát triển các mô hình hiệu quả cho sự tham gia của cộng đồng.

Cộng đồng dân cư đã tham gia tích cực vào việc thu thập và cung cấp thông tin liên quan đến BVMT, cũng như tham gia đánh giá kết quả BVMT của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật BVMT năm 2014 chưa thừa nhận cộng đồng dân cư như một phần quan trọng trong công việc của BVMT, và vì thế, vai trò của họ chưa được tận dụng và phát triển đầy đủ.

Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất 2020 đã bổ sung “cộng đồng dân cư” vào phạm vi điều chỉnh và áp dụng đối tượng để có thể hiện tầm quan trọng và vai trò của cộng đồng trong công tác BVMT, cũng như để thực hiện mục tiêu quan trọng trong Luật, đó là bảo vệ sức khỏe của người dân và đảm bảo môi trường trong lành cho họ.

Luat van tai va thuong mai bien quoc te
Những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

2. Có sự thay đổi trong môi trường quản lý liên kết đến các dự án đầu tư, dựa trên các môi trường cụ thể tiêu chuẩn

Có một sự thay đổi quan trọng trong cách chúng ta quản lý môi trường, thông qua việc tạo ra các chính sách phát triển dựa trên luật tự nhiên. Theo Luật Bảo vệ Môi Trường mới nhất chúng ta không còn môi trường sinh thái để tăng cường kinh tế trưởng. Bảo vệ môi trường (BVMT) không chỉ đơn giản là việc làm trong phòng, kiểm soát và xử lý chất thải. Thay vào đó, chúng tôi đang cung cấp sự hài hòa giữa các hoạt động sản xuất và phát triển với tự nhiên, và khuyến khích bảo vệ và phát triển môi trường tự nhiên.

Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất cũng đặt ra các môi trường tiêu chuẩn và quy chuẩn, với mục tiêu đảm bảo rằng người dân Việt Nam có quyền sống trong môi trường có chất lượng tương thích với các nước trên thế giới và theo khuyến mãi các quốc tế quy định. Điều này cũng đóng góp lời khuyên cho việc thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam về BVMT và ứng phó với hậu biến khí hậu.

Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất đã có cận cảnh môi trường quản lý dự án đầu tư một cách toàn diện và khoa học thông tin qua việc áp dụng môi trường tiêu chí. Nó tạo điều kiện để loại bỏ hoặc không khuyến khích các dự án không kèm theo luật tự nhiên, như sử dụng các kích thước rừng, đất lúa hoặc liên động đến các sản phẩm thiên nhiên và khu bảo tồn tồn tại. Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất cũng áp dụng các công cụ quản lý môi trường phù hợp theo từng giai đoạn, từ việc xây dựng chiến lược và quy trình để thực hiện các dự án đầu tư.

Theo quy định, các dự án đầu tiên được phân chia thành nhóm dựa trên mức độ nguy hiểm của hoạt động đối với môi trường. Cụ thể là các nhóm dự án có môi trường xấu cơ sở dữ liệu có độ cao, dự án có cơ sở dữ liệu nguy hiểm, dự án có ít cơ sở dữ liệu hoặc dự án không có cơ sở dữ liệu xấu đến môi trường. Tùy thuộc vào đối tượng của từng công cụ dự án, cơ sở quản lý nhà nước về môi trường sẽ áp dụng các cơ chế quản lý phù hợp.

3. Cải thiện sức khỏe và bổ sung nhiều quy định về sức khỏe môi trường, tập trung vào việc bảo vệ môi trường các thành phần.

Luật Bảo vệ Môi Trường mới nhất đã xác định nội dung quản lý các chất ô nhiễm có tác động trực tiếp đến sức khỏe con người. Các cụ có thể đảm nhận trách nhiệm của các cơ quan như Bộ Y tế, các Bộ, cơ quan ngang bộ, và UBND cấp tỉnh trong công việc theo dõi, kiểm soát và phòng các chất ô nhiễm nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe con người . Luật cũng trung tâm đánh giá mối quan hệ giữa sức khỏe môi trường và sức khỏe con người, đặc biệt là mối quan hệ giữa ô nhiễm môi trường và các loại dịch bệnh mới.

Để nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm không khí và ô nhiễm môi trường nước nước, Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất đã đưa ra quy định về cài đặt và thực hiện kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt và không có khí cụ.

Ủy ban cấp tỉnh có trách nhiệm xác định việc xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý môi trường chất lượng không khí. Luật cũng yêu cầu các cơ quan đánh giá này, theo dõi môi trường chất lượng không khí và môi trường nước, công khai thông tin, cảnh báo cho cộng đồng và phát triển khai pháp xử lý trong trường hợp môi trường chất lượng không có khí cụ ô nhiễm hoặc nước mặt bị nhiễm ô nhiễm.

Luat bao ve moi truong moi nhat 1
Những thay đổi trong luật bảo vệ môi trường mới nhất 

III. Kết luận 

Trên đây là thông tin hơn tài liệu mà Global Vietnam Lawyers muốn gửi đến quý khách. Nếu quý khách hàng hoặc công ty có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hướng dẫn nào về việc thực hiện công việc liên quan đến Luật Bảo vệ Môi trường mới nhất , xin vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua số đường dây nóng +84 (28 ) 3622 3555 để được hỗ trợ nhanh chóng và chu đáo nhất.

Xem thêm:

Luật vận hành và thương mại quốc tế

[TẤT TẦN TẬT] Quy định về chuyển giao công nghệ quốc tế

Rate this post
Scroll to Top