Quy dinh ve co phieu quy 1

Điều kiện thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Bạn đang muốn tìm hiểu về những quy định về cổ phiếu quỹ. Cổ phiếu quỷ hay cổ phiếu ngân quỹ là cổ phiếu do chính công ty phát hành và mua lại, nắm giữ như các nhà đầu tư bình thường khác. Cổ phiếu này không được tính vào số cổ phiếu đang lưu hành. Vậy điều kiện để thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ là gì? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết sau” Điều kiện thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Quy định mới về giao dịch cổ phiếu quỹ

Từ ngày 01/7/2016, Thông tư 203/2015/TT-BTC thay thế Thông tư 74/2011/TT-BTC. Quy định về cổ phiếu quỹ trong giao dịch trên thị trường chứng khoán có hiệu lực thi hành.
Theo đó, trừ trường hợp được quy định tại khoản 7 và 8 của Điều 8 của Thông tư này. Tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch chỉ được mua và bán cổ phiếu quỹ sau khi đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp nhận:

 • Trong vòng tối đa 15 ngày làm việc từ ngày UBCKNN chấp nhận giao dịch cổ phiếu quỹ. Công ty phải thực hiện các giao dịch về cổ phiếu quỹ.
 • Tối thiểu 7 ngày trước khi thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ, tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch phải tiến hành công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu quỹ. Cũng như thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá khi giao dịch cổ phiếu quỹ.
 • Thời gian giao dịch cổ phiếu quỹ phải hơn 10 ngày. Trừ trường hợp có thực hiện giao dịch thỏa thuận, không được vượt quá 30 ngày.

Điều kiện thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Điều kiện mua bán cổ phiếu quỹ

Được quy định tại Điều 39 Nghị định 58/2012/NĐ-CP về điều kiện mua bán cổ phiếu quỹ gồm những quy định về cổ phiếu quỹ

Điều kiện bán cổ phiếu quỹ

 • Có quyết định từ Hội đồng quản trị thông qua phương án bán cụ thể. Trong đó nêu rõ thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá.
 • Được công ty chứng khoán chỉ định thực hiện giao dịch.
 • Công ty đại chúng chỉ được bán cổ phiếu quỹ sau 6 tháng. Kể từ ngày đã kết thúc đợt mua lại gần nhất. Trừ trường hợp cổ phiếu quỹ được bán hay dùng làm cổ phiếu thưởng cho người lao động. Công ty đại chúng được tiêu hủy cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ công ty hoặc bán và dùng làm cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ; không được dùng làm tài sản bảo đảm, tài sản để góp vốn hay hoán đổi.
 • Trường hợp cổ phiếu quỹ được bán dưới hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Thì công ty đại chúng thực hiện theo quy định về  việc chào bán cổ phiếu ra công chúng hay chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Điều kiện mua lại cổ phiếu

1. Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của mình để làm cổ phiếu quỹ phải đáp ứng các điều kiện:

 • Phương án mua lại cổ phiếu được Hội đồng quản trị thông qua. Trong đó nêu rõ thời gian thực hiện và nguyên tắc xác định giá;
 • Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch theo quy định về cổ phiếu quỹ
 • Đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau: Thặng dư vốn cổ phần hay quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, nguồn vốn chủ sở hữu khác được sử dụng để mua lại cổ phần theo quy định pháp luật;
 • Có quyết định từ Đại hội đồng cổ đông thông qua trong trường hợp mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông. Hoặc trên 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức đã được phát hành hoặc có quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trong trường hợp mua lại không quá 10% tổng số cổ phần phổ thông. Trong thời gian 12 tháng hoặc không quá 10% tổng số cổ phần ưu đãi cổ tức được phát hành trong mỗi 12 tháng;
 • Đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật chuyên ngành đối với trường hợp công ty đại chúng thuộc lĩnh vực hay ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
 • Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu phổ thông làm số lượng cổ phiếu quỹ đạt từ 25% tổng số cổ phiếu cùng loại được lưu hành của công ty trở lên thì phải thực hiện chào mua công khai;

2. Mua lại cổ phần được miễn trừ theo quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp sau:

 • Mua lại cổ phần lẻ bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định về cổ phiếu quỹ.
 • Công ty chứng khoán mua lại cổ phiếu của mình để sửa lỗi giao dịch được quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 • Mua lại cổ phiếu theo yêu cầu từ cổ đông được quy định tại Điều 90 Luật doanh nghiệp;

XEM THÊM: Quy định mới nhất về phát hành cổ phiếu
Quy định về cổ phiếu quỹ mới nhất

Cách thức thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi thực hiện mua lại cổ phiếu, hay bán cổ phiếu quỹ phải tuân thủ các quy định giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Trường hợp công ty đại chúng có cổ phiếu chưa niêm yết được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán khi mua lại cổ phiếu thì chỉ được thực hiện thông qua công ty chứng khoán được chỉ định.

Nguyên tắc xác định giá mua bán cổ phiếu quỹ

Việc mua bán cổ phiếu quỹ sẽ thực hiện theo quy định về cổ phiếu quỹ  thông qua phương thức khớp lệnh hay theo nguyên tắc thỏa thuận như sau:

 • Giá đặt bán ≥ Giá tham chiếu – (Giá tham chiếu x 50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)
 • Giá đặt mua ≤ Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x50% Biên độ dao động giá cổ phiếu)

Trong mỗi ngày thực hiện giao dịch, công ty đăng ký giao dịch cổ phiếu quỹ theo phương thức khớp lệnh khi đặt lệnh giao dịch với tổng khối lượng tối thiểu 3%, tối đa 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký.

Điều kiện thực hiện mua bán cổ phiếu quỹ

Tóm lại vấn đề “Quy định về cổ phiếu quỹ”

Với những quy định về cổ phiếu quỹ mà chúng tôi chia sẻ ở trên. Hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu được điều kiện để mua, bán cổ phiếu quỹ. Cũng như là nguyên tắc và cách thức để xác định mức giá mua bán  cổ phiếu quỹ.

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top