Legal Alert November 2022 EN 2

Cập Nhật Pháp Luật | Tháng 11 Năm 2022

Ngày 30/10/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2022/NĐ-CP (“Nghị định 91/2022”)[1] quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, trong đó đáng chú ý là quy định chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ không phải khai thuế thay và nộp thuế thay cho người bán hàng.

Tuy vậy, theo khoản 7 Điều 1 của Nghị định 91/2022, chủ sở hữu sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan thuế đầy đủ, chính xác và đúng hạn theo quy định các thông tin của thương nhân, tổ chức, cá nhân có tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Thông tin phải cung cấp bao gồm:

  • Tên người bán hàng;
  • Mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc; và
  • Doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sàn.

Việc cung cấp thông tin được thực hiện định kỳ hằng quý chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo, bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế công bố.

Như vậy, Nghị định 91/2022 đã giảm gánh nặng tuân thủ về thuế cho các sàn thương mại điện tử theo quy định gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua[2] rằng: các sàn thương mại điện tử phải thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có phát sinh bán hàng hóa, dịch vụ qua sàn (trên cơ sở có ủy quyền theo pháp luật dân sự).

Nghị định 91/2022 sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành, tức ngày 30/10/2022.

[1] Nghị định 91/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 19/10/2020

[2] Thông tư 100/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/11/2021 hướng dẫn Nghị Định 126/2020 nêu trên về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông Tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Rate this post
Scroll to Top