books 1757734 960 720

Offering Newspapers To Student”- An Honorable Gesture

In “Nguoi Do Thi” magazine issue no. 93, released in early February 2020, has named Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) as one of the sponsors who accompanies Nguoi Do Thi magazine in the project “Offering newspapers to student” for the period of between 2019 and 2020. This is an activity that has been trending on Nguoi Do Thi in order to keep students in Vietnam much more updated about socio-economic scenario.

Being in a series of meaningful activities that contribute benefits to the community that GV Lawyers is excited to participate in, the “Offering newspaper to students” Project which GV Lawyers accompanied Nguoi Do Thi magazine aims to promote the enterprise’s deeply humane core values in the social activities.

Mặt báo Người đô thị
Thư cảm ơn doanh nghiệp đồng hành2020

5/5 - (500 votes)
books 1757734 960 720

“Tặng Báo Cho Sinh Viên” – Một Nghĩa Cử Đáng Trân Trọng

Trên Tạp chí Người Đô Thị số 93, phát hành đầu tháng 2/2020 đã nêu tên Global Vietnam Lawyers (GV Lawyers) là một trong những mạnh thường quân đồng hành cùng Tạp chí Người Đô Thị trong dự án “Tặng báo cho sinh viên” trong năm 2019-2020. Đây là một hoạt động được báo Người Đô Thị khởi sướng nhằm đưa các thông tin xã hội kinh tế đến gần hơn với các bạn sinh viên ở Việt Nam.

trong chuỗi nhiều hoạt động có ý nghĩa đóng góp lợi ích cho cộng đồng mà GV Lawyers rất hào hứng để tham gia dự án “Tặng báo cho sinh viên” mà GV Lawyers đồng hành cùng Tạp chí Người Đô Thị hướng đến phát huy giá trị doanh nghiệp trong các hoạt động xã hội đề cao giá trị sẻ chia và mang tính nhân văn sâu sắc.

Mặt báo Người đô thị

Thư cảm ơn doanh nghiệp đồng hành2020

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top