PROVN GVL2020 6

GV Lawyers and PRO Vietnam together builds a green, clean and beautiful Vietnam

In the recent two days of June 25 and June 26, 2020 in Hoi An city, Quang Nam province, the Packaging Recycling Organization Vietnam (PRO Vietnam) – a social enterprise established and operated legally in Vietnam, has organized an event to summarize one year of establishment and operation to share the achieved results and orientations in the coming time to realize the goals, visions and missions set forth for a green, clean and beautiful Vietnamese environment.

Officially announcing its first establishment on June 21, 2019, PRO Vietnam consists of 13 founding members who are leading foreign-invested and Vietnamese enterprises in such areas as consumer goods, packaging, retailing and importing, with the same desire to contribute to a green, clean and beautiful Vietnam by promoting a circular economy model through facilitating the process of collecting and recycling product packaging to be made in a more accessible and sustainable manner. This is an important pillar in the 3R principle (Reduce – Reuse – Recycle).

At the event summarizing one year of operation, Mr. Pham Phu Ngoc Trai, the President of PRO Vietnam, shared “PRO Vietnam after one year of establishment has had initial results in orienting circular economy model for sustainable production and business operations from its members, cooperation with relevant partners and the State environmental management agencies. These results are all linked to general environmental protection activities nationwide. ”

PROVN GVL1

PROVN GVL2020 3

PROVN GVL2020 4

In partnership with PRO Vietnam from the very first days of establishment until this special event, GV Lawyers is proud to be honored as the sole legal consulting partner to accompany PRO Vietnam on the path to building a green, clean and beautiful Vietnam.

PROVN GVL2020 7

Going forward, PRO Vietnam will focus on collecting and recycling packaging in both official and unofficial sectors. Besides, one of the prerequisite missions of PRO Vietnam is to raise awareness and change the behavior of businesses and consumers about promoting the circular economy of packaging recycling. Thereby, PRO Vietnam aims to formally cooperate with the recycling industry and realize the circular economy model for the packaging industry by 2030.

On this occasion, PRO Vietnam has signed a Memorandum of Understanding with IUCN, the International Union for Conservation of Nature (www.iucn.org) the Department of Natural Resources and Environment, the Department of Sports and Tourism of Quang Nam Province to implement a pilot model of plastic waste management in Hoi An City, one of UNESCO’s world cultural heritages, contributing to preserving and protecting the natural landscape and boosting tourism in this city and extending its sincere thanks to the contributions and support of members and partners over the past year.

PROVN GVL2020 5

PROVN GVL2

To find out more about PRO Vietnam, please visit: http://provietnam.com.vn/

#provietnam #pro #gvl #gvlawyers #doitacchienluoc #Strategic_Partner #legal_consultancy #Reduce_Reuse_Recycle #lawyersinvietnam #vietnam

5/5 - (500 votes)
PROVN GVL2020 6

GV Lawyers chung tay cùng PRO Việt Nam xây dựng một Việt Nam xanh – sạch – đẹp

GV Lawyers chung tay cùng PRO Việt Nam xây dựng một Việt Nam xanh – sạch – đẹp

Trong hai ngày 25/6 và ngày 26/6/2020 vừa qua tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) – một doanh nghiệp xã hội được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đã tổ chức sự kiện tổng kết một năm thành lập và hoạt động để chia sẻ các kết quả đã đạt được và định hướng trong thời gian sắp tới nhằm hiện thực hóa các mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh đã đặt ra về một môi trường Việt Nam xanh- sạch – đẹp.

Chính thức công bố thành lập lần đầu tiên vào ngày 21/6/2019, PRO Việt Nam gồm 13 thành viên sáng lập là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản xuất bao bì, bán lẻ và nhập khẩu với cùng chung mong muốn góp phần vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp bằng việc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc làm cho quá trình thu gom và tái chế bao bì sản phẩm được thực hiện theo cách dễ tiếp cận hơn và bền vững hơn. Đây là một trụ cột quan trọng trong nguyên tắc 3R (Reduce – giảm thiểu, Reuse – tái sử dụng, Recycle – Tái chế).

Tại sự kiện tổng kết một năm hoạt động này, Ông Phạm Phú Ngọc Trai, Chủ Tịch PRO Việt Nam đã chia sẻ “PRO Việt Nam sau một năm thành lập đã có những kết quả bước đầu trong việc định hướng mô hình kinh tế tuần hoàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững từ các thành viên, hợp tác với các đối tác liên quan và các cơ quan quản lý môi trường của nhà nước. Những kết quả này đều gắn kết vào các hoạt động bảo vệ môi trường chung trong phạm vi cả nước”.

PROVN GVL1

PROVN GVL2020 4

Gắn kết cùng PRO Việt Nam từ những ngày đầu tiên thành lập cho đến nay, tại sự kiện đặc biệt này, GV Lawyers tự hào được vinh danh là đối tác tư vấn pháp lý duy nhất đồng hành cùng PRO Việt Nam để cùng chung tay góp phần xây dựng một Việt Nam xanh – sạch – đẹp.

PROVN GVL2020 7

Trong thời gian tới, PRO Việt Nam sẽ tập trung thu gom và tái chế bao bì trong cả khu vực chính thức và không chính thức. Bên cạnh đó, một trong các sứ mệnh tiên quyết của PRO Việt Nam là tiếp tục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn của tái chế bao bì. Qua đó, PRO Việt Nam hướng đến việc chính thức hợp tác với ngành công nghiệp tái chế, hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn cho ngành bao bì vào năm 2030.

Cũng nhân dịp này, PRO Việt Nam đã thực hiện lễ ký kết Biên bản Ghi nhớ với Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên Thiên nhiên, viết tắt là IUCN (www.iucn.org), Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam nhằm triển khai mô hình thí điểm quản lý rác thải nhựa tại thành phố Hội An, một trong những di sản văn hóa thế giới của UNESCO, góp phần giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và thúc đẩy du lịch tại thành phố này và gửi lời cảm ơn chân thành đến sự đóng góp và hỗ trợ của các thành viên và đối tác trong suốt một năm qua.

PROVN GVL2020 5

PROVN GVL2

??Để tìm hiểu thêm thông tin về PRO Việt Nam, vui lòng truy cập tại: http://provietnam.com.vn/

#provietnam #pro #gvl #gvlawyers #doitacchienluoc #Strategic_Partner #legal_consultancy #Reduce_Reuse_Recycle #lawyersinvietnam #vietnam

PROVN GVL2020 3

5/5 - (500 votes)
Scroll to Top