sept2019 newsEN

Legal Newsletter | September 2019

Dear Valuable Clients and Partners,

Our Legal Newsletter of August 2019 includes the following main contents:

The opening of the newsletter is an introduction about the establishment of Global Vietnam Lawyers LLC (“GV Lawyers”) and its its range of practices covers both Transaction and Litigation in as diversified matters as Tax, Labour & Employment, Merger & Acquisition, Real Estate, infrastructure, Marine & Shipping, Intellectual Property, Trade, Investment, Education, Civil Matters, Migration, to name a few.

The following is a review of some notable legal information effective in September 2019 with the following contents:

 • Guiding foreign exchange control for FDI activities Provisions on rules of origin of goods
 • Regulations on the rule of origin
 • New decree regulates karaoke service business, dance club service
 • Resolution guiding the application of Article 214, Article 215 and Article 216 regulated in the Penal Code

In addition, we would like to introduce the article of Lawyer Tran Huu Tien titled: “Don’t Leave Court Judgment Unenforced” published in Saigon Economic Times on 29 August, 2019, Issue No. 35.2019 (1,498). In the article, Lawyer Tien mentioned the current situation and inadequacies in the implementation of civil judgments and decisions that are effective in Vietnam. The article also given readers the perspective and legal views on the effectiveness of some current regulations relating to the execution of sentences. In conclusion, the article suggests the application of sanctions to support the enforcement of civil judgments in Vietnam more effectively, referring to some practical examples in many countries around the world.

In the section “Reading for you”, we also share and update news and useful information for our valuable clients and partners to conveniently refer to.

The final part of the Legal Newsletter is the List of selected legal documents issued in August 2019.

We hope you find herein content useful and would welcome any feedback you have for us about this and future editions of our Legal newsletter.​

Presentation1 1 1

sept2019 news

Bản Tin Pháp Luật | Tháng 09 Năm 2019

Chào Quý khách hàng và Quý đối tác,

Bản Tin Pháp Luật Tháng 09/2019 của chúng tôi bao gồm những nội dung chính sau đây:

Mở đầu bản tin là phần giới thiệu về việc thành lập Công ty TNHH Global Vietnam Lawyers (“GV Lawyers”) và các dịch vụ pháp lý mà GV Lawyers đang cung cấp như; Thuế, Doanh Nghiệp, Lao Động & Việc Làm, Sáp Nhập & Mua Lại, Bất Động Sản, Hạ Tầng, Hàng Hải & Vận Tải, Sở Hữu Trí Tuệ, Thương Mại, Đầu Tư, Giáo Dục, Tố Tụng Dân Sự, Di Dân…

Phần tiếp theo là Điểm tin một số thông tin pháp lý đáng chú ý có hiệu lực trong tháng 9/2019 với các nội dung như sau:

  • Hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với hoạt động FDI
  • Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa
  • Nghị định mới quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
  • Nghi quyết mới hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215 và Điều 216 được quy định trong Bộ luật Hình sự

Bên cạnh đó, chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Luật sư Trần Hữu Tiến có tiêu đề: “Để phán quyết không chỉ nằm trên giấy” được đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 29/08/2019, Số 35.2019 (1.498). Trong bài viết, Luật sư Tiến đã nêu ra những thực trạng và bất cập trong việc thực thi các bản án và quyết định dân sự có hiệu lực tại Việt Nam hiện nay. Bài viết cũng đưa đến cho người đọc gócc nhìn và quan điểm pháp lý của người viết về tính hiệu quả của một số quy định hiện hành liên quan đến việc cho thi hành án. Đúc rút lại, bài viết gợi ý đến việc áp dụng những chế tài để hỗ trợ cho việc thi hành án dân sự tại Việt Nam có hiệu quả hơn, tham chiếu đến một số ví dụ thực tiễn ở các quốc gia trên thế giới.

Tại mục “Đọc báo giúp bạn”, chúng tôi cũng chia sẻ và cập nhật những tin tức và thông tin mới hữu ích cho Quý khách hàng và Quý đối tác thuận tiện tham khảo.

Phần cuối trong Bản tin của là Danh mục các văn bản pháp luật chọn lọc được ban hành trong tháng 08 năm 2019.

gvlsucessfulstep

Scroll to Top