TIỂU SỬ

Trước khi gia nhập GV Lawyers, ông Đức Anh đã đảm nhận vị trí Cố vấn Pháp lý tại một Công ty Luật ở Hà Nội trong 01 năm và tại Tập đoàn InvestConsult trong gần 03 năm. Tại đó, ông Đức Anh có được những kiến thức và kỹ năng thực tế cần thiết liên quan đến các lĩnh vực pháp lý sau: Quản trị và Tuân thủ doanh nghiệp, Lao động và Việc làm, Hợp đồng, Đấu thầu, Giải quyết tranh chấp (đàm phán và kiện tụng).

Vào tháng 9 năm 2016, ông Đức Anh làm việc tại GV Lawyers và xem đây là lựa chọn đúng đắn để trở thành một luật sư chuyên nghiệp.

đào tạo

  • Cử nhân Luật, Luật Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
  • Chứng chỉ Luật sư đào tạo chuyên nghiệp, Học viện Tư pháp, Hà Nội.
  • Chứng chỉ hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp.

thành viên nhóm nghề nghiệp

  • Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội, Việt Nam.

ngôn ngữ

  • Tiếng Việt và tiếng Anh.

LET US PUT OUR KNOWLEDGE & EXPERIENCE
TO WORK FOR YOU

Scroll to Top