enalert

Condotel will be considered for being granted a certificate of ownership of the project

Regarding the issuance of the certificates of land use rights, ownership of tourist apartments, tourist villas, and condotels that have drawn public attention during the past time, as of 14/02/2020, the Ministry of Natural Resources and Environment issued Official Letter No. 703/BTNMT-TCQLĐĐ (“Official Letter 703“) to the Departments of Natural Resources and Environment providing guidance on the land use and issuance of the certificate of ownership of construction works (“Certificate“) for the said real estate products. Accordingly, Official Letter No. 703/BTNMT-TCQLĐĐ features some notable contents as follows:

1. Regarding the land use regime and land use term

 • According to Article 48 of the Tourism Law 2017, tourist apartments and tourist villas are tourist accommodation establishments and the business of accommodation services at tourist apartments and tourist villas falls into the type of tourism services business and the group of accommodation and catering services specified in the List of Vietnam’s economic systems, issued together with Decision No. 27/2018 / QD-TTg.
 • Pursuant to Article 10.2.đ of the Land Law 2013 and Appendix No. 01 issued together with Circular No. 27/2018 / TT-BTNMT, the land used for business and service purposes is classified as commercial and serviceable land. At the same time, the regime of commercial and serviceable land use complies with Article 153 of the Land Law 2013.
 • The duration of land lease to organizations for commercial and service use is considered and decided on the basis of investment projects or applications for land lease and will not exceed 50 years.
 • For largely invested projects with slow capital recovery, investment projects in geographical areas with difficult socio-economic conditions and areas with exceptionally difficult socio-economic conditions, the land lease term will be longer, but not exceeding 70 years.
 • At the expiry of the said period, if the land user wishes to continue using the land, the State will consider extending the land use.

2. Regarding the granting of a certificate

 • In cases where projects with tourist apartments and tourist villas are eligible for transfer under the Real Estate Business Law, the certification of construction work ownership to the assignee complies with Article 32 of Decree No. 43/2014/ND-CP and Article 2.22 of Decree No. 01/2017/ND-CP.
 • The sequence, procedures and application for issuance of the Certificate are specified in Articles 70 and 79 of Decree No. 43/2014/ND-CP, Article 8, Article 9 of Circular No. 24/2014/TT-BTNMT and Article 6.8 of Circular No. 33/2017/ TT-BTNMT.

3. Effective market promotion solution?

Official Letter 703 refers to legal provisions from previous decrees and circulars to clearly guide the issuance of Certificate to the Condotel which has long been a concern for buyers of this type of real estate. Given the consideration for issuance of a pink certificate, Condotel buyers will be more reassured when the ownership is recognized by a legal certificate issued by the State instead of just holding a Condotel sale contract.

However, unlike the apartment land use rights of condominium buyers perceived as sustainably stable, the land use rights of Condotel buyers are still characterized as a common lease for the duration of the project. Therefore, there will still be questions about Condotel ownership, land use rights at the expiry of the project if it is not extended.

In other words, Official Letter 703 provides guidance on the procedures for issuing a certificate, but whether this really push up an incentive to release inventories, increase demand for the Condotel market depend on the upcoming business losses and profits on the market.[mkd_button size=”” type=”” target=”_self” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-download” font_weight=”” text=”Download” link=”https://gvlawyers.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Legal_alert022020EN-1.pdf”]

enalert

Condotel sẽ được xem xét cấp cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (Condotel) được dư luận quan tâm trong suốt thời gian qua, vào ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ (“Công văn 703”) gửi đến các Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (“Giấy Chứng Nhận”) cho các sản phẩm bất động sản nói trên. Theo đó, Công văn số 703/BTNMT-TCQLĐĐ có một số nội dung đáng chú ý như  sau:

 1. Về chế độ sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất
 • Theo Điều 48 của Luật Du lịch năm 2017 thì căn hộ du lịch, biệt thự du lịch là cơ sở lưu trú du lịch và việc kinh doanh dịch vụ lưu trú tại các căn hộ du lịch, biệt thự du lịch thuộc loại hình kinh doanh dịch vụ du lịch và thuộc nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống quy định tại Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.
 • Tại Điều 10.2.đ của Luật Đất đai 2013 và quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, thì việc sử dụng đất vào mục đích kinh doanh dịch vụ thuộc loại đất thương mại, dịch vụ. Đồng thời, chế độ sử dụng đất thương mại, dịch vụ thực hiện theo quy định tại Điều 153 của Luật Đất đai 2013.
 • Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin thuê đất nhưng không quá 50 năm.
 • Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn cho thuê đất không quá 70 năm.
 • Khi hết thời hạn nói trên, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất.
 1. Về việc cấp Giấy Chứng Nhận
 • Trong trường hợp các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện được chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản thì việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 32 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Điều 2.22 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.
 • Trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận được quy định tại Điều 70, Điều 79 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, Điều 8, Điều 9 của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT và Điều 6.8 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

Giải pháp thúc đẩy thị trường hữu hiệu?

Công văn 703 tham chiếu đến những quy định pháp luật từ các nghị định và thông tư trước đó để hướng dẫn rõ ràng việc cấp Giấy Chứng Nhận cho Condotel vốn lâu nay đang là nỗi lo lắng của người mua loại bất động sản này. Với việc được xem xét cấp sổ hồng, tâm lý của người mua Condotel sẽ là an tâm hơn khi quyền sở hữu được công nhận bằng chứng thư pháp lý do Nhà nước cấp thay vì chỉ cầm trên tay hợp đồng mua bán Condotel.

Tuy nhiên, không như quyền sử dụng đất của người mua căn hộ chung cư là ổn định lâu dài, quyền sử dụng đất của người mua Condotel vẫn là thuê chung theo thời hạn dự án. Vì vậy, vẫn sẽ còn đó câu hỏi về quyền sở hữu Condotel, quyền sử dụng đất khi hết thời hạn dự án nếu không được gia hạn.

Nói cách khác, Công văn 703 hướng dẫn về thủ tuc cấp Giấy Chứng Nhận, nhưng có thật sự tạo cú hích giải phóng hàng tồn kho, tăng cầu cho thị trường Condotel hay không thì phải còn chờ nhìn vào kết quả kinh doanh sắp tới của thị trường.
[mkd_button size=”” type=”” target=”_self” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”fa-download” font_weight=”” text=”Tải Về” link=”https://gvlawyers.com.vn/wp-content/uploads/2020/02/Legal_alert022020EN-1.pdf”]

Scroll to Top